Акоординациатә штаб аҭагылазаашьа иалацәажәеит

CC0 / / Коронавирус
Коронавирус  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Акоронавирус аҟынтәи ауааԥсыра рыхьчаразы акоординациатә штаб аҳәамҭала мшаԥы 2 рзы Аԥсны акоронавирус змоу аӡәгьы дыҟам.

АҞӘА, мшаԥы 3 - Sputnik. Иахьатәи аамҭазы Аԥсны иахьаҵанакуа ахәышәтәырҭақәа рҿы дарбанзаалак аӡәгьы акоронавирус иманы дышьҭам ҳәа аҳәамҭа ҟанаҵеит акоронавирус аҟынтәи ауааԥсыра рыхьчаразы акоординациатә штаб.

Абри атәы аанацҳауеит Агәабзиарахьчара аминистрра Facebook аҿы.

Аҵыхәтәантәи амшқәа рзы аҿкчымазаратә хәышәтәырҭахь ҩыџьа ауаа неит, урҭ адиагноз ОРВИ рзықәыргылоуп.

Акоронавирус аҟынтәи ауааԥсыра рыхьчаразы акоординациатә штаб ахаҭарнак, Апарламент адепутат Алхас Џьынџьал иҳәеит ирыдыркылахьоу ауснагӡатәқәа шыҟоугьы, Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа шәҩык рҟынӡа шахысыз. Абри инамаданы акоронавирус аҟынтәи ауааԥсыра рыхьчаразы акоординациатә штаб ауааԥсыра рахь аҳәара ҟанаҵоит амилициа араионтә ҟәшақәа рахь арежим еилазго ауаа рзы адырра ҟарҵаларц.

Раионцыԥхьаӡа иаԥҵоуп ахадарақәа рхадацәа, азинхьчаратә усзуҩцәа, асанитартә ҳақьымцәа злахәу аштабқәа. Аҵыхәтәантәи амшқәа рзы аԥсуа-аурыс ҳәаа иахысуа ашәҟәы иҭаргалоит.

Џьынџьал иазгәеиҭеит Аԥсны ишаԥҵоу акарантинтә ҭыԥқәа хәба. Иара иҳәеит аҽыхьчаратә режим аҩнгьы иухугар шауа, аҳәаанырцәынтә иааз ауаҩы аӡәгьы димныруа аҭагылазаашьа иҭарала.

Аҭагылазаашьа еицәахар, ареспублика зегьы аҿы акоменданттә сааҭ алагалахоит.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Ажәабжьқәа зегьы
0