Акоронавирус зыдбалоу раԥхьатәи ауаҩԥсы еиҳа инарҭбааны иӡбахә еилкаауп

© Фото : Рада АжибаГудаутская больница
Гудаутская больница - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны аҵакыраҿы раԥхьаӡа акәны акоронавирус зыхьыз ауаҩы дҟалеит, иара Гагратәуп, Москвантәи дааит. Уажәы ачымазаҩ Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа дҭоуп.

АҞӘА, мшаԥы 7 - Sputnik. Аԥсны аҵакыраҿы раԥхьаӡа акәны акоронавирус зыхьыз ауаҩы дҟалеит. Иара хәажәкыра 29 рзы Москвантәи дааит, аҳәаа дахысит ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит Гагра араион ахада инапынҵақәа назыгӡо Владимир Џьениа.

Гудаутская ЦРБ - Sputnik Аҧсны
Акоронавирус змоу ауаҩԥсы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь днагоуп

Аԥсны аҵакыраҿы раԥхьаӡа акәны акоронавирус зыхьыз ачымазаҩ Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа дҭоуп.

Ареспублика аепидемиологиатә маҵзура ачымазаҩ икәша-мыкәша иҟаз ауаа ҭнаҵаауеит.

"Ахаҵа аабаны еихагылоу аҩнаҿы дынхоит. Ҳара уа инхо зегьы рсиа ҟаҳҵеит. Шьыжьнаҵы Аԥсны АҶА аусзуҩцәа асанитартә рыцқьара мҩаԥыргеит. Аҩны ахьчараҿы игылоуп амилициа аусзуҩцәа уахь аӡәгьы дыҩнамларц ма ддәылымҵырц азы. Аҳәаа данахыс инаркны дызныруаз ауаа рышьақәыргылара ҳаҿуп. Ахаҵа Гагранӡа даазгаз атакси арныҟәаҩ ихаҭара шьақәыргылоуп", - еиҭеиҳәоит иара.

Ахаҵа ихы ҽеимкәа ибо далагеит мшаԥы 4 рзы. Абри ашьҭахь ахәышәтәырҭахь днеит.

Аԥсны Агәабзиарахьчара аминистр Ҭамаз Ҵахнакьиа иажәақәа рыла, апациент ахәышәтәырҭахь днаган мшаԥымза 6 рзы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0