Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ахаатәыҟаҵаҩ Ҵнариаԥҳа Амшаԥазы аҿаҵатәқәа ирызкны: ҳхы ҳамҩахакәа аус ҳуан

© Foto / предоставлено Аленой Цвинария Алёна Цвинария
Алёна Цвинария - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ахаатәыҟаҵаҩ Алиона Ҵнариаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит сынтәа Амшаԥныҳәазы афатә аҿаҵатәқәа рганахьала аҭагылазаашьа зеиԥшроу.
Ахаатәыҟаҵаҩ Ҵнариаԥҳа Амшаԥазы аҿаҵатәқәа ирызкны: ҳхы ҳамҩахакәа аус ҳуан

"Амшаԥныҳәазы ирацәаҩуп ачыс ҿазҵаз, арыц, аҵәа агәылаҵаны ачашәқәа, апаскақәа ырԥшӡаны. Ауадаҩрақәа иахьазы иҟоу ирмыхәаԥшӡакәа, ачыс рацәаны иҿарҵоит ауаа, избанзар зегьы аԥылоит аныҳәа. Ҳхы ҳамҩахаӡакәа аус ҳуеит. Аԥхьа уи аҟара аҿаҵатәқәа ыҟамызт, ус сгәы иаанагеит акоронавирус иахҟьаны ауаа шәоит, ирҭахым џьара ачыс аҿаҵара, насгьы аҭыԥҳацәа, аҳәса аҩны иҟоу рацәаҩуп, аус руӡом рхала иҟарҵоит ҳәа. Излазбаз ала, арҭ амшқәа рзы ирацәаны ачыс ҿарҵоит, иахьагьы аҭел иасуеит акыр нхама ҳәа", - лҳәеит Ҵнариаԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0