Аахыҵ Уаԥстәыла акоронавирус рыдырбалеит даҽа ҩыџьа ауааԥсыра

© Sputnik / Павел Кононов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАахыҵ Уаԥстәыла акоронавирус рыдырбалеит даҽа ҩыџьа ауааԥсыра
Аахыҵ Уаԥстәыла акоронавирус рыдырбалеит даҽа ҩыџьа ауааԥсыра - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Раԥхьаӡа акәны Аахыҵ Уаԥстәыла иахьаҵанакуа акоронавирустә инфекциа ауаҩы ишихьыз еилкаахеит иахьа, лаҵара 6 рзы.

АҞӘА, лаҵара 6 - Sputnik. Аахыҵ Уаԥстәыла даҽа ҩыџьа акоронавирустә инфекциа шрыхьыз еилкаахеит ҳәа аанацҳауеит агентра Sputnik Аахыҵ Уаԥстәыла.

Атәыла асанитартә ҳақьым хада Марина Кочиева лажәақәа рыла, акоронавирус изыдбалаз еиҭа ҩыџьа лаҵара 5 рзы Цхинвалҟа иааз роуп. Раԥхьа ичмазаҩхаз 14 шықәса зхыҵуа арԥыс иоуп, уи Нхыҵ Уаԥстәылантәи мшаԥы 30 рзы дааит. Ачымазцәа рыхҩык уажәы иԥхьакны иҟоуп, урҭ аҳақьымцәа рхылаԥшуеит.

Аахыҵ Уаԥстәыла акоронавирустә инфекциа алаҵәаразы ашәарҭара иахырҟьаны аԥкыратә уснагӡатәқәа алагалан хәажәакыра анҵәамҭазы. Мшаԥымза алагамҭа аахыс Урыстәылеи дареи рҳәаа аркуп, уи ахысра азин ҷыда ада иҟалаӡом. Аԥкра аҿҳәара ҳәа ишьақәыргылоуп лаҵара 31. Иара убасгьы Аахыҵ Уаԥстәылеи Қырҭтәылеи рыбжьарагьы аҳәаа аркуп.

Иахьанӡа Аахыҵ Уаԥстәыла иахьаҵанакуа акоронавирус аӡәгьы имыхьцызт. Аԥсны иахьаҵанакуа хҩык акоронавирус рыхьхьан, урҭ рахьтә ҩыџьа ргәабзиара ахәышәтәырҭаҟны ишьақәыргыланы, аҩныҟа ихынҳәхьеит, ахԥатәи ачымазаҩ, 1925 шықәсазы ииз аԥҳәыс бырг, лыԥсҭазаара далҵит. Иахьазы Аԥсны акоронавирус аӡәгьы идбалам.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0