Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Хагәышь ауниверситет аҟны аҵара иазкны

© Sputnik / Томас ТхайцукБатал Хагуш
Батал Хагуш - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет афилологиатә факультет адекан Баҭал Хагәышь арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит апандемиа иахҟьаны аԥкрақәа раан астудентцәа рзы аҵара шеиҿкаау, иара убас сынтәа ауниверситет аҭалараан аԥышәарақәа шымҩаԥысуеи атәы.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Хагәышь ауниверситет аҟны аҵара иазкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0