Аԥсны ААР: Урыстәылаҟа ҽыхәышәтәра ицо ауаа ҷыдала адокументқәа аздырхиалароуп

© Sputnik / Томас ТхайцукКабинет министров.
Кабинет министров.  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Урыстәылаҟа аамҭа-аамҭала ҽыхәышәтәра ҳәа ицо ауаҩы дымҩанызго аӡәы иакәзароуп.

АҞӘА, лаҵара 12 - Sputnik. Урыстәыла аҵакыраҿы аҽыхәышәтәра иахысраны иҟоу ауаа Аԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистррахь инаргароуп адокументқәа реизак лаҵара 12 асааҭ 18:00 рҟынӡа ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.

Аҽыхәышәәтразы атәыла анҭыҵҟа ицо атәылауаа абарҭ адокументқәа еиқәыршәаны ирымазароуп:

  • Аԥсны аҳәынҭқарра атәылауаҩ ипаспорт;
  • Урыстәылатәи Афедерациа атәылауаҩ ипаспорт;
  • Амедицинатә усҳәарҭаҟны аамҭа-аамҭала ахәышәтәра дшахысуаз адокумент.

Абри аан аусбарҭаҿы иазгәарҭоит адокументқәа назго ауаҩы амедицинатә сабарда иҿазар шакәу, анапҭырԥақәа имӷазар шакәу.

Аԥсны аҳәынҭқарратә ҳәаа лаҵара 15 рҟынӡа иаркуп атәылауаа зегь рзы ҵаҟа иарбоу рыда:

  • Аԥсны Аҳәынҭқарраҿы аккредитациа змоу аҳәаанырцә усбарҭақәа рдипломатиатә усуҩцәа, Аԥсны Аҳәынҭқарраҿ иҟоу Урыстәыла АШәМ Аҳәаахьчаратә усҳәарҭа аррамаҵзурауаа, Аԥсны иҟоу Урыстәылатәи арратә база аррамаҵзурауаа;
  • Жәларбжьаратәи аидарақәа мҩанызго атранспорт хархәагақәа рныҟәцаҩцәа;
  • Аидаратә дәыӷбақәа рныҟәцаҩцәа;
  • атәым ҳәынҭқаррақәа рмедицинатә усҳәарҭақәа рыҟнытә илҩаау Аҧсны аҳәынҭқарра атәылауаи ирыцу ахаҿқәеи (аҭынхацәа); хымҧадатәи рҽыҧхьакреи иақәнагоу амедицинатә хылаҧшра рыҭареи раан ҿыц иизи урҭ рҭаацәеи, атәым ҳәынҭқаррақәа рмедицинатә усҳәарҭақәа рыҟнытә илҩаау;
  • Аҧсны атәылауаа рыҧсыбаҩ аагареи урҭ ирыцу ахаҿқәеи (аҭынхацәа);
  • Аԥсны атәылауаа мамзаргьы анхара азин змоу, Урыстәыла аҵакыраҿы 90 мшы еиҳамкәа иҟаз аалхны.

Аԥсны иахьазы ишьақәырӷәӷәоуп акоронавирус змоу быжьҩык. Ичмазаҩу зегьы Москвантәи аҩныҟа ихынҳәыз аԥсуа студентцәа роуп.

Мшаԥымзазы акоронавирус рыман хҩык атәылауаа. Ҩыџьа Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа иҭан, урҭ уажәы илҩаауп, аӡәы - 1925 шықәса рзы ииз лыԥсҭазаара далҵит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0