Гәдоуҭа ахада инапынҵақәа наигӡалоит Баграт Боџьгәуа

© Sputnik / Томас ТхайцукГудаута
Гудаута  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Баграт Боџьгәуа ари аҭыԥ аҿы диԥсахит Руслана Ладариа. Абри азы аусдҵа инапы аҵаиҩит Аԥсны ахада.

АҞӘА, лаҵара 19 - Sputnik. Баграт Боџьгәуа Гәдоуҭа ахада инапынҵақәа наигӡалоит. Абри азы аусдҵа инапы аҵаиҩит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа.

Еидырҵаз, еиҭаркыз: Аԥсны аиҳабыра реилазаашьа ҿыц - Sputnik Аҧсны
Еидырҵаз, еиҭаркыз: Аԥсны аиҳабыра реилазаашьа ҿыц

Боџьгәуа Баграт Фазлыбеи-иԥа диит нанҳәа 3, 1973 шықәса рзы Лыхны ақыҭан.

1990 шықәса рзы Гәдоуҭатәи абжьаратә школ № 5 далгеит.

1991 шықәса рзы Москватәи аҳәынҭқарратә социалтә университет дҭалеит.

1992-1993 шықәсқәа рзы Аԥсны Атәылахьчара аминистрра аҳәаахьчаратә ар рҟны аррамаҵзура дахысуан.

2002 шықәса рзы ауниверситет далгоит.

2003 – 2005 шш. – Гәдоуҭа араион ахадара асоциалтә еиқәыршәара аҟәша аҟазауаҩ нага.

2005 шықәса аахыс - Гәдоуҭа араион ахадара асоциалтә еиқәыршәара аҟәша аиҳабы. Дҭаацәароуп. Хҩык ахшара драбуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0