Аҟәа ахада амуниципалтә хыбрақәа қьырала измаз абизнесуаа аԥарашәараҟынтә рхы иақәиҭитәит

© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Сухум
Администрация города Сухум - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амуниципалтә хыбрақәа қьырала измаз, ауал зқәымыз абизнесуаа аԥарашәараҟынтә рхы иақәиҭитәуп лаҵарамзеи рашәарамза абжаранӡеи.

АҞӘА, лаҵара 27 - Sputnik. Аҟәа ахада амуниципалтә хыбрақәа қьырала измаз, ауал зқәымыз анаплакуаа лаҵарамзазы аԥарашәараҟынтә рхы иақәиҭитәит. Абри азы аусдҵа инапы аҵаиҩит Беслан Ешба.

"Анаплакыра асубиектқәа, ауаажәларратә крыфарачара, афитнес-центрқәа, аспортзалқәа, СПА-салонқәа, асаунақәеи амассажтә кабинетқәеи зманы амуниципалтә хыбрақәа қьырала измаз лаҵара 1 инаркны рашәала 15 рҟынӡа аԥарашәараҟынтә рхы иақәиҭтәуп", - ҳәа аанацҳауеит ақалақь ахадара асаит.

Ацхырааратә уснагӡатәқәа ирыҵаркуеит ақалақь ахадара аҿаԥхьа ауал змам.

Аусдҵа азырхоуп "акоронавирустә инфекциа аҟынтәи Аԥсны ауааԥсыра рыхьчаразы аԥкыратә уснагӡатәқәа иалагалоу ирхырҟьаны анегативтә ҭагылазаашьа иахьынӡалшо аларҟәра" иара убасгьы ақалақь анаплакқәа рфинанс-нхамҩатә усура аиҭашьақәыргылара ацхыраареи.

Мшаԥы 30 рзы Аҟәа ахада инапынҵақәа назыгӡоз Кан Кәарҷиа Аҟәа ақалақь ахадараҿ амуниципалтә мазареи амуниципалтә усбарҭақәа рмазареи қьырала измаз анаплакра асубиектқәа 2020 шықәса хәажәкыра 18 инаркны лаҵара 1-нӡа ақьырашәараҟынтәи рхы иақәиҭтәызааит ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0