Аԥсны апарламенттә алхрақәа рахь абыжьбатәи агәыԥ ркандидат дықәдыргылеит

© Sputnik / Томас ТхайцукЦИК
ЦИК - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Жәлар реизарахь алхрақәа мҩаԥысуеит рашәара 12 рзы аокругқәа ԥшьба рҿы: Кындыӷтәи, Гәдоуҭатәи, Бзыԥтәи, Оҭҳаратәи.

АҞӘА, лаҵара 30– Sputnik. Аԥсны Алхратә комиссиа хадаҟны ашәҟәы иҭарҩит Кындыӷтәи алхратә ҭыԥ хада №31 аҟнытә Жәлар реизара адепутатрахь Аидар Кәыҵниа кандидатс иқәыргыларазы аинициативатә гәыԥ ҳәа адырра ҟанаҵоит АКХ асабша, лаҵара 30 рзы.

Выборы в парламент Абхазии - Sputnik Аҧсны
Аԥсны АКХ адепутатрахь акандидатцәа рықәыргыларазы аԥшьбатәи агәыԥ ҭарҩит

Уаанӡа ашәҟәы иҭагалан иара абри аокруг ала акандидатцәа Гарри Кокаиеи Џьансыхә Адлеибеи рықәыргыларазы аинициативатә гәыԥқәа. Гәдоуҭатәи алхратә ҭыԥ хада №18 аҟны ашәҟәы иҭагалоуп Ҭамаз Леибеи Ҭемыр Беиеи рықәыргыларазы аинициативтә гәыԥқәа.

Оҭҳаратәи алхратә ҭыԥ хада №14 ала Жәлар реизара адепутатрахь акандидатцәа рықәыргыларазы аинициативатә гәыԥқәеи аполитикатә партиақәеи рҟынтә макьана азыҳәақәа ҟамлаӡацт.

Аԥсны Жәлар реизара адепутатс дҟалар илшоит алхратә зин змоу, 25 шықәса зхыҵхьоу атәылауаҩ. Адепутатхара илшом зус аӡбара иаҿу, аҩыжәра, ма арыҩшьыгақәа зыҽрыдызцало, зыԥсихика уашәшәыроу ауаҩы.

АКХ аҿы ашәҟәы уҭаргаларц азы аинициативтә гәыԥ ркандидат изы 200-250-ҩык алхыҩцәа рнапқәа еизыргароуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0