Аԥсны акоронавирус злоу аӡәгьы даанымхеит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Иахьатәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы акоронавирустә инфекциа злоу аӡәгьы даанымхеит.

АҞӘА, рашәара 2 - Sputnik. Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭаҟынтә иҭырҩааит акоронавирустә инфекциа зыхьны иҟаз аҵыхәтәантәи хҩык апациентцәа, абри атәы аанацҳауеит COVID-19 аҟынтәи ауааԥсыра рацәыхьчаразы аоперативтә штаб. 

Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рзы акоронавирус рылоу ирыламу гәаҭан 57-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә аӡәгьы акоронавирус рылам.

Акоронавирус азы апандемиа ааҟалеижьҭеи Аԥсны ичмазаҩхахьеит 28-ҩык, урҭ рахьтә 26-ҩык ргәабзиара шьақәгылеит, аӡәы лыԥсҭазаара далҵит ҳәа аанацҳауеит аоперштаб.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Ажәабжьқәа зегьы
0