Аԥхын аламҭалазы: Аԥсны лаҵарамзазтәи амҩатә статистика

© Sputnik / Томас ТхайцукНочной рейд
Ночной рейд  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны еиҭах ирацәаҩхеит арыжәтә ыжәны иҟоу арныҟәцаҩцәа рхыԥхьаӡара. Мшаԥымзазы 122-ҩык ыҟазҭгьы, лаҵарамзазы 66-ҩык рыла еиҳахеит.

Аԥсны ААР асаит адыррақәа рыла, 2020 шықәса лаҵарамзазы Аҳәынҭавтоинспекциа аинспекторцәа амҩатә ԥҟарра аилагаразы  4432 ԥкаанҵа еиқәдыршәеит. Ари мшаԥымзазы аасҭа 38% рыла еиҳауп.

Sputnik

Лаҵара 1-30 рыбжьара ахараԥса дыршәан 188-ҩык ижәны иҟаз авторныҟәцаҩцәа. Аԥкаанҵақәа еиҳаны ишылырҩаауагьы ашықәстә категориа алеи аӡәы изы илырҩаауа ахараԥса алеи арекордтә рбагақәа ыҟам. Мшаԥымзазы 36-шықәса зхыҵуа аԥҳәыси 39-шықәса зхыҵуа  ахаҵеи мызкала ҩынтә-ҩынтә иааныркылеит арыжәтә ыжәны иахьыҟаз азы.

Аԥсны автоинспекциа: арыжәтә ыжәны аԥсҟы зкуа ахараԥса рыдҵалатәуп - Sputnik Аҧсны
Аԥсны автоинспекциа: арыжәтә ыжәны аԥсҟы зкуа ахараԥса рыдҵалатәуп

Арыжәтә ыжәны аныҟәаразы ахараԥса 12 000 мааҭ инаӡоит. 30 мшы рыҩныҵҟа аиҭаанкылараан актәи ахараԥса шәамзар аӡбарҭа аӡбарала амашьына арныҟәара азин умххоит.

Ижәны иныҟәо рзы аҟәаа актәи аҭыԥ ныркылоит. Ара лаҵарамзазы иаанкылан авторныҟәцаҩцәа 92-ҩык, Гагра – 29-ҩык аанкылан.
Гәдоуҭеи Очамчыреи ахԥатәи аҭыԥ еихыршеит: 21-21. Еснагь иҿырԥшыгаз Тҟәарчал аӡәы астатистика еилеигеит.

Қәрала аихшараҿгьы аԥсахрақәа ааԥшит. 30-35 шықәса зхыҵуа уаанӡа аԥыжәара змаз 35-40 шықәса зхыҵуаз ашьҭахьҟа инрыжьит. Ахԥатәи аҭыԥ ныркылеит 25-30 шықәса зхыҵуа. Урҭ рганахь ала илҩаауп – 25 хараԥса.

Зегь раасҭа еиҵыбны ижәны аԥсҟы зкыз 19 шықәса ихыҵуеит. Мшаԥымзазы абри аганахь ала арекорд шьақәыргылан. Даанкылан ижәны аԥсҟы зкыз 87 шықәса зхыҵуаз ахаҵа.

188-ҩык рҟынтәи лаҵарамзазы дыҟан 45-шықәса зхыҵуаз ижәны иҟаз ԥҳәыск.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0