Александр Анқәаб: Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа макьана иаркызароуп

© Sputnik КПП Псоу
КПП Псоу  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Лаҵара 29 рзы Аслан Бжьаниа аусдҵа инапы аҵаиҩит аԥкыратә уснагӡатәқәа рашәара 15 рҟынӡа рыҿҳәара инахазарц.

АҞӘА, лаҵара 11 – Sputnik. Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа макьана иаркызароуп иҳәеит аԥыза-министр Александр Анқәаб рашәара 11 рзы имҩаԥысыз Акоординациатә штаб аилатәараҿы.

"Абри ҵаҵӷәыс иҟаҵаны аҭыԥ аҿы арԥсыҽрақәа алаҳгалоит", - иҳәеит аԥыза-министр.

Иара иазгәеиҭеит аҳәаа аартхар Аԥсныҟа иаауа рхыԥхьаӡара шырацәахо уи атәыла аепидемиологиатә ҭагылазаашьа ишаныруа.

Агәабзиарахьчара аминистр Ҭамаз Ҵахнакьиагьы иахьатәи аамҭазы аҳәаа аартра дақәшаҳаҭӡам. Ури аан иара иазгәеиҭеит аԥкырақәа рԥсыҽтәуп, иаҳҳәап астоматологцәа русура хацырктәуп ҳәа.

Аԥсны зынӡа авирус здырбалахьоу рхыԥхьаӡара 36-ҩык ыҟоуп. Урҭ рҟынтәи ааҩык Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы ишьҭоуп, 27-ҩык ргәабзиара шьақәгылеит, аӡәы лыԥсҭазаара далҵит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0