Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Акаба Ԥақәашь еиҿкаахо ахәыҷтәы ныҳәа иазкны

© Foto / предоставлено Асланом АкабаАслан Акаба
Аслан Акаба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ԥақәашь ақыҭан инхо Аслан Акаба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс ацхыраарала ахәыҷқәа рзы рашәара 16 рзы ақыҭаҿы еиҿкаахо аусмҩаԥгатә атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Акаба Ԥақәашь еиҿкаахо ахәыҷтәы ныҳәа иазкны

"Ахәыҷқәа ргәы ҟаҳҵап ҳәа, ақыҭаҿы аӡәи-аӡәи еибабап ҳәа ҳаилацәажәан иазыҳаӡбеит аныҳәа аиҿкаара. Егьырҭ ақыҭақәагьы Баслахә, Кәтол, Акәасқьа, Река уҳәа инхо ахәыҷқәагьы ааԥхьара раҳҭеит, мап ҳцәырымкит. Иаҳҭахуп адәаҿы аныҳәа аиҿкаара, амш иаҳнаҭар. Ахәыҷқәа рзы еиҿкаахоит ахәмаррақәа, иҟазаауеит ақьачақьцәа, ргәы ҟазҵаша ахаақәагьы ҟалоит, абасала ргәы аҟаҵара ҳгәы иҭоуп. Аҳамҭақәагьы ҟалоит", - ҳәа еиҭеиҳәеит Акаба.

Ақыҭаҿы ахәыҷқәа усҟак ирацәам, ҩ-школк ыҟоуп, аха аҵаҩцәа маҷҩуп. Сара санҭаз аамҭазы 100-ҩык рҟынӡа ахәыҷқәа аҵара рҵон, уажәы 30 инацны роуп иҟоуп ҳәа азгәеиҭеит Акаба.

"Ахәыҷқәа аспорт ишахәҭоу рҽазыҟарҵартә еиԥш алшара рымам. Ааигәа ашьапылампыл асразы ахәмарырҭатә ҭыԥ аргылара иалагеит, аха аусурақәа аанкылан, инагӡам. Ҿыц иргылоу ашкол аҿы аспортзалгьы ыҟам. Ажәытә школ акәзар, зынӡагьы аиҭашьақәыргылара аҭахны иҟоуп. Ахәыҷқәеи, арҵаҩцәеи, аҭаацәеи рхала еицхырааны ак ҟарымҵозар, ус еиҿкааны рҽахьазыҟарҵо ҳәа акгьы ыҟам", - ҳәа азгәеиҭеит Акаба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0