Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Џьапуа: аинвестициатә программаҟны ақыҭанхамҩа арбазароуп

© SputnikБеслан Джопуа
Беслан Джопуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥыза-министр актәи ихаҭыԥуаҩ, ақыҭанхамҩа аминистр Беслан Џьапуа арадио Sputnik аефир аҟны иҳәеит ақыҭанхамҩа аҿиаразы Урыстәылантә ацхыраара аҭахуп, аинвесторцәа адыԥхьалатәуп ҳәа.
Џьапуа: аинвестициатә программаҟны ақыҭанхамҩа арбаӡамызт, уи ырхынҳәтәуп

"Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ ақыҭанхамҩа аминистрра напхгара аиҭартә аҟаҵара хаҭала сара, ма даҽаӡәы изкӡам. Ари ақыҭанхамҩа азнеишьа ауп. Хәышықәса рыҩныҵаҟа Аԥсны аинвестициатә программа алшарала ицоз аусқәа рҟны ақыҭанхамҩа зынӡаск иарбаӡамызт, уи ырхынҳәтәуп, избанзар ҳбиуџьет иалҵуа аԥарақәа асоциалтә проблемақәа рыӡбара иаҳа ирацәаны иргоит, ақыҭанхамҩа аҿиара ацхыраара амаиур ҟалоит. Убри аҟынтәи Урыстәылантәи ацхыраара, аинвесторцәа ҳҭахуп. Ари азҵаараҟны адгылара ҟалоит ҳәа сақәдыргәыӷит ақыҭанхамҩа аминистрс сыҟаларазы аӡбамҭа анрыдыркылоз", - иҳәеит Џьапуа.

Иара иазгәеиҭеит сынтәа адунеи аҟны алаҵәара зауз ачымазара ҿкы ақыҭанхамҩа иацхрааит ҳәа.

"Апандемиа - уи гәаҟроуп, рыцҳароуп, аха ақыҭанхамҩа иамыхәазар, иаԥырхагамхеит, избанзар ажәлар ақыҭахь ицаз рацәахеит, рыдгьылқәа рцәаӷәеит. Ҵыԥх уажәааны 5-6 нызқь гектар ракәын ицәаӷәаз, сынтәа 7-9 нызқь гектар цәаӷәоуп, илаҵоуп, аус адулоуп... Егьыс, апандемиа ахәшәтәыгақәа раагараҟны хәыҷык аԥынгылақәа ахьыҟанаҵаз ыҟоуп…" - иҳәеит Џьапуа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0