Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа аспутник "Радуга-1М" ахархәара арҭеит

© Sputnik / Владислав Белогруд / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа аспутник "Радуга-1М" ахархәара арҭеит
Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа аспутник Радуга-1М ахархәара арҭеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аспутник "Радуга-1М" иалнаршоит еиҭаҵуа астанциақәа аҽрымадара, иара убас анеира ахьыуадаҩу Аԥсны ашьхаратә ҭыԥқәа рҿгьы.

АҞӘА, ԥхынгәы 16 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла аладатәи арратә округ аимадаратә ҟәша аррамаҵзурауаа раԥхьаӡа акәны рхы иадырхәеит акосмостә аппарат – спутник "Радуга-1М" анеира ахьыуадаҩу Аԥсны ашьхаратә ҭыԥқәа рҿы аимадара ашьақәыргыларазы. Абри атәы аанацҳауеит Урыстәыла аладатәи арратә округ апресс-маҵзура.

Аимадара ҷыда автомашьынақәа хәба аусура иазырхиан. Иалыршан еиҭаҵуа анапхгаратә пунктқәеи аимадаратә пунктқәеи рыла инарҭбаау акоммуникациатә ҳа ашьақәыргылара.

Аспутник "Радуга-1М" ахархәарала Аԥсны ашьхатә раионқәа рахь аҽазыҟаҵарақәа рҳәаа иҭагӡаны инашьҭын ишифрыркыз аинформациа.

Ауснагӡатә иадԥхьалан 500-ҩык рҟынӡа Аԥсны иҟоу Урыстәыла аладатәи арратә округ аимадаратә ҟәша аррамаҵзурауаа, 50 ак арратә техника – аспутниктә еимадара астанциа "Ливень", БТР-80 иақәгылоу арадиоеимадара "Артек", "КамАЗ" иақәыргылоу арадиоцәаҳәа "Л1" реиԥш иҟақәоу.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0