Ԥхынгәы 30 рзы Аҟәа ахәҭақәак ӡыда иаанхоит

© AFP 2023 / Fred TANNEAUКран
Кран - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
АУН "Аӡыканал" аремонттә усурақәа мҩаԥнагараны иҟоуп Аҟәа, Аргәын, Лагәлаа рымҩақәеи, Гәымсҭатәи амҩеи рҟны.

АҞӘА, ԥхынгәы 28 - Sputnik. Аԥшьаша, ԥхынгәы 30 асааҭ 00:00 инаркны 22:00 сааҭ рҟынӡа Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит ҳәа аанацҳауеит АУН "Аӡыканал". "

Аӡы ҟалаӡом: Аҳабла Ҿыц, Колос, Ҭраԥшь имҩа иахьрыҵаркуа.

Уаанӡа АУН "Аӡыканал" аҟны Sputnik ишазеиҭарҳәахьоу ала, аӡы лассы-лассы аанкылара азҵаара аӡбаразы комплексла аӡымҩангагақәа ԥсахтәуп. Арахь иаҵанакуеит аӡыҭгагақәа, аӡеизакырҭақәа, аӡеихшарҭақәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0