Аԥсны иаарԥшуп акоронавирустә хҭыс ҿыцқәа жәохә

© Sputnik / Алексей Майшев / Амедиаҵәахырҭахь аиасраТестирование на COVID-19 в лаборатории НИИ Склифосовского
Тестирование на COVID-19 в лаборатории НИИ Склифосовского - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Абыржәтәи аамҭазы иҟоу адыррақәа рыла, Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирус рыдырбалахьеит 262-ҩык. 101-ы ргәы бзиахеит. Ԥшьҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, нанҳәа 25 - Sputnik. Адиагноз акоронавирус рзышьақәыргылоуп даҽа 15-ҩык ауаа, уахыки-ҽнаки рыла игәаҭаз 140-ҩык рахьтә ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Аацҳамҭаҿы иазгәаҭоуп, иахьазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы ишышьҭоу 17-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә 15-ҩык акоронавирус рцәа ишалоу шьақәырӷәӷәоуп. COVID-19 змоу ҩыџьа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, ҩыџьа – бжьаратәуп, ахәыҷқәа ҳәа уаҩ дыҟам.

Аҩаша, нанҳәа 25 рзы Аԥсны Агәабзиарахьчара аминистрра адырра ҟанаҵеит акоронавирус здырбалаз Лабра ақыҭа анхаҩы иԥсҭазаара дшалҵыз. Ақыҭаҿы акарантин рылаҳәоуп.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

 

Ажәабжьқәа зегьы
0