Жәохә минуҭ иалагӡаны: аԥснытәи ашколқәа рҟны аҵарадырра амш шымҩаԥысыз

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
2020-2021-тәи аҵарашықәс азы аԥснытәи ашколқәа ирыдыркылеит ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа.

Цәыббра 1 азы Аԥсны иҟоу 153 абжьаратә азеиԥшҵараиуратә школ рахьтә 152 аатит, аҟәатәи абжьаратә школ №6 акарантин аҿы иҟазаауеит цәыббра 7 рҟынӡа.

2020 шықәсазы аԥснытәи ашколқәа ирыдыркылеит ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа. Ари ахыԥхьаӡара макьана цәыббра 15 рҟынӡа аҽаԥсахлоит, актәи аклассаа рсиа иацлалоит азы.

Ажәабжьқәа зегьы
0