Аԥсны ауааԥсыра хҩык Шәача рус рыӡбоит анаркотикқәа рконтрабандазы

CC0 / / Заседание суда
Заседание суда - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны атәылауаа ахара зызрыдырҵо ацәгьоуразы хышықәса инаркны жәашықәсанӡа аҭакра рықәшәар алшоит.

АҞӘА, цәыббра 16 – Sputnik. Ҟәбан апрокуратура аӡбарҭахь инанашьҭит хҩык Аԥсны ауааԥсыра рганахь ала ашьаус. Дара ахара рыдҵоуп  Урыстәылантәи Аԥсныҟа закәаншьаҭада анаркотикатә маҭәашьарқәа риагара рҽазыршәон ҳәа аанацҳауеит Краснодартәи атәылаҿацә апрокуратура.

"Аусҭҵаара аверсиала еибамдыруаз хҩык Аԥсны атәылауаа Шәача иахьаҵанакуаз закәаншьаҭада иаархәеит анаркотикатә маҭәашьарқәа – "мефедрон", "прегабалин". 2020 шықәса, мшаԥы, лаҵара, рашәара амзақәа рзы дара контрабанда ҳасабла аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" ала Аԥсны аҵакырахь ииаргарц иаҿын", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Рыхҩыкгьы аҳазалхырҭатә ҭыԥ амаҵзуҩцәа иааныркылеит.

Ареспублика атәылауаа ахара зызрыдырҵо ацәгьоурахь иаҵанакуеит: Урыстәыла АЗ ахәҭаҷ 226.1 актәи ахәҭа (анырра ӷәӷәа ҟазҵо амаҭәашьар аконтрабанда), Урыстәыла АЗ ахәҭаҷ  228 актәи ахәҭа (анаркотикатә маҭәашьарқәа закәаншьаҭада раахәара, рыҵәахра, рымҩангара), Урыстәыла АЗ ахәҭаҷ  229.1 аҩбатәи ахәҭа (хыԥхьаӡара рацәала анаркотикатә маҭәашьарқәа рконтрабанда).

Ашьаусқәа нашьҭуп Шәача, Адлертәи араионтә ӡбарҭахь.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0