Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Кәыҵниаԥҳа апоетцәа ҿарацәа рыхәылԥаз азы: абаҩхатәра злоу аҿар ауаа дырдырра иазкуп

© Sputnik / Томас ТхайцукЭсма Квициния
Эсма Квициния - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Цәыббрамза 29 рзы Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы имҩаԥгахоит апоетцәа ҿарацәа реиԥылара. Аҳҭнықалақь аҿари аспорти рзы адепартамент аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Есма Кәыҵниаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит уи шеиҿкаахо атәы.
Кәыҵниаԥҳа апоетцәа ҿарацәа рыхәылԥаз азы: абаҩхатәра злоу аҿар ауаа дырдырра иазкуп

"Аҟазара злоу аҿарацәа рыцхыраара иазырхоу апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаԥгахоит ари ахәылԥаз. Апроект рзырхоуп апоетцәа рыдагьы, асахьаҭыхыҩцәа, уҳәа еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла зхы аӡыргара зцәыбаргу аҿар. Ҳаԥхьаҟа ҳгәы иҭоуп дара-дара еибадырыр ахьрылшо агәыԥқәа раԥҵара. Апроект ҳалагеит апоетцәа рыла, ари ахәылԥаз иалахәхоит 20-ҩык, урҭ ирыԥхьоит рхатә аԥҵамҭақәа, иҟалоит ашәаԥҵаҩцәагьы, дара рҩымҭақәа ашәа аҵаҵан инарыгӡоит", - еиҭалҳәеит Кәыҵниаԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0