Атәанчаҩцәа рыԥсшьаразы еиӷьыршьо акурортқәа ируакхеит Афон Ҿыц ақалақь

© Sputnik Вид с Иверской горы на Н. Афон.
Вид с Иверской горы на Н. Афон. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Атуристцәа аԥсшьараан рынхаразы заанаҵтәи аҿаҵарақәа ахьыҟарҵо амаҵзура Tvil.ru. Абыргцәа жәларбжьаратәи рымш азы асоциалтә ҳақәа рхархәаҩцәа иразҵааит атәанчараамҭаан еиҳа рыԥсы ршьарц ахьырҭаху азы.

АҞӘА, жьҭаара 1 - Sputnik. Афон Ҿыц аҩбатәи аҭыԥ ааннакылеит атәанчаҩцәа аԥсшьаразы еиҳа иалыркааз акурортқәа рыбжьара. Абри азы аҭҵаарақәа мҩаԥнагеит атуристцәа аԥсшьараан рынхаразы заанаҵтәи аҿаҵарақәа ахьыҟарҵо амаҵзура Tvil.ru.

Аԥсшьаразы иреиӷьу курортны ахьӡ ҳәоуп 24.75% иргәаԥхо Евпаториа. Аҩбатәи аҭыԥ ннакылеит Афон Ҿыц, иара алыркааит 21.78%, ахԥатәи аҭыԥ ннакылеит Кисловодск - 13.86%.

Атәанчаҩцәа еиҳа бзиа ирбо акурортқәа рсиа:

  • Евпаториа, 24.75%
  • Афон Ҿыц, 21.78%
  • Кисловодск, 13.86%
  • Феодосиа, 10.89%
  • Анапа, 8.91%
  • Санкт-Петербург, 6.93%
  • Светлогорск, 5.94%
  • Ессентуки, 4.95%
  • Џьубга, 0.99%
  • Тҟәаԥс, 0.99%

Уаанӡа амаҵзура Tvil.ru ишьақәнаргылеит Аԥсны аҩныҵҟа атуристцәа иалыркаауа акурортқәа рреитинг. Арахь иаҵаркын Аҟәа, Афон Ҿыц, Алаҳаӡы, Гәдоуҭа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0