Аҩынтә раан: COVID-19 аҽацәыхьчаразы аԥкырақәа алагалоуп Аԥсны

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ауааԥсыра авирус рацәыхьчаразы аԥкырақәа амчра роуит жьҭаара 5 инаркны. Уи азы аусԥҟа инапы аҵаҩит атәыла ахада Аслан Бжьаниа.

Аслан Бжьаниа иусдҵа инақәыршәаны, жьҭаара 5, 2020 шықәса инаркны Аԥсны акоронавирус аҽацәыхьчаразы аԥкрақәа алагалоуп. Урҭ инарықәыршәаны атәылаҿы рымҩаԥгара ҟалом: амассатә, аспорттә, арлахҿыхратә усмҩаԥгатәқәа ахыбрақәа рыҩныҵҟа, акультура аусҳәарҭақәа аламҵакәа, иаанкылоуп ачарақәа рымҩаԥгара, иара убас, абжьгара ҟаҵоуп алахьеиқәратәи агәаларшәагатә усмҩаԥгатәқәеи зыҽрылазырхәуа ауаа рхыԥхьаӡара излауала армаҷразы. Аџьармыкьақәеи ауаажәларратә транспорти есҽны рырзҩыдара мҩаԥыргалароуп.

Аԥкра ҿыцқәа алагалоуп атәылаҿы аепидҭагылазаашьа ахьеицәахаз иахҟьаны.

Иахьазы Аԥсны авирус COVID-19 рыдырбалахьеит 1716-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 13-ҩык.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0