Аҟәатәи адәқьан иақәланы арҳәразы ашьаус хацыркхеит

© Sputnik / Томас ТхайцукМвд Абхазии
Мвд Абхазии - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Асоциалтә ҳақәа рҟны ицәырҵит аҟәатәи адәқьан "Гәымсҭа" асабрадақәа зҿаны абџьар зкыз ахаҿқәа шақәлаз узырбо авидео.

АҞӘА, жьҭаара 6- Sputnik. Аҟәа ақалақь аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭа ашьаус хацнаркит жьҭаара 5 рзы аҭыԥ змаз адәқьан "Гәымсҭа" арҳәразы. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны ААР апресс-маҵзура.

Ақәылара мҩаԥган абџьар ахархәара аҭаны.

Ашьаусԥшаара аусзуҩцәа ацәгьоуцәа злабналаз автомашьына рыԥшааит.

Ацәгьоура иалахәу ахаҿқәа рыԥшаареи раанкылареи рзы имҩаԥысуеит аоператив-ԥшааратә уснагӡатәқәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0