Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит жьҭаара 22 рзы

© Sputnik / Константин Чалабов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраСезонное отключение воды в Великом Новгороде
Сезонное отключение воды в Великом Новгороде - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АУН "Аӡыканал" иаанацҳауеит комплексла аӡымҩангагақәа зегьы рыԥсахра ишаҿу, Аҟәа ақалақь аҿы аӡы лассы-лассы идмырцәаларц азы.

АҞӘА, жьҭаара 21- Sputnik. Аӡцрыҵтә еизгарҭа акапиталтә ремонт ахьазыруа иахҟьаны, аԥшьашьа, жьҭаара 22 аҽны Аҳабла ҿыц, "Колос" араионқәа ӡрыжәтәда иаанхоит, абри атәы аанацҳауеит АУН "Аӡыканал".

Иазгәаҭоуп, Аҟәа аӡрыжәтә шаанкылахо асааҭ 00:00 инаркны 14:00 рҟынӡа.

Аӡыҭгагақәеи, аӡеизгарҭақәеи, аӡымҩангагақәеи комплексла рыԥсахра иаҿуп, ҳәа аанацҳауеит АУН "Аӡыканал".

Ажәабжьқәа зегьы
0