Логәуа: амаинерцәа русура 2021 шықәса лаҵарамзанӡа иԥктәуп

© Sputnik / Роберт ДжопуаИнгур ГЭС.
Ингур ГЭС. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
2021 шықәса жәабранмза инаркны лаҵарамзанӡа аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мҩаԥысраны иҟоуп ЕгрыГЕС аҟны.

АҞӘА, абҵара 18- Sputnik. Амаинерцәа русура ЕгрыГЕС аҟны аусурақәа хыркәшахаанӡа – 2021 шықәса лаҵарамзанӡа иԥктәуп, иҳәеит "Амшынеиқәафымцамч" анапхгаҩы Михаил Логәуа атәыла аенергетикатә система аҭагылазаашьа иазкыз Апарламент аилатәараҿы.

Ингур ГЭС - Sputnik Аҧсны
Бжьаниа ЕгрыГЕС аремонт аан урыстәылатәи афымцалашара ахәԥса заҟа ҟало атәы иҳәеит

АУН "Амшынеиқәафымцамч" адыррақәа рыла Аԥсны иахьаҵанакуа афымцамч ахархәара 5−9% еиҳахеит. Афымцаҳақәа акыр иажәхьеит, ирықәу аидара рзышьҭыхуам. 2021 шықәсазы ЕгрыГЕС аанкылараан Урыстәылантәи афымцалашара ҳауа ҳалагоит.

Аԥсны цәыббра 21 2020 шықәса рзы Аԥсны аминистрцәа реилазаара ақәҵарала иаԥыхын уаанӡатәи акриптовалиута аиуразы мап зыцәкыз азин.

Аиҳабыра ирыдыркылеит ҩ-қәҵарак акриптавалиута аиура ҭышәынзыртәало. Урҭ инарықәыршәаны жьҭаара 21 инаркны Аԥсныҟа алагалара ҟалом амаинингтә хархәагақәа. Абҵара 7 иахымгакәа ари абизнес знапы алаку Аекономика аминистрраҿы уи азы аофициалтә шәҟәы роуроуп ареестр ишану арбаны.

Амаинерцәа рзы афымцалашара ахәԥса мааҭки бжаки ҟалоит. Абҵара 17 рзтәи апресс-конференциаҿы Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа иазгәеиҭеит ақәҵараҿы ишарбо аҭагылазаааашьақәа ирҿырԥшны ари атариф ԥсаххар шалшо.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0