Асанаториа ПВО иатәу аус зымуа акинотеатр блит Аҟәа

© Foto / МЧС РАПожар в кинотеатре
Пожар в кинотеатре - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа аминистррахь асааҭ 6:06 рзы аҭел иасит арратә санаториа ПВО аҟны амцакра ҟалеит ҳәа.

АҞӘА, абҵара 28 - Sputnik. Амцакра ҟалеит асанаториа ПВО аҵакырадгьыл аҟны игылоу аус зымуа акинотеатр ахыбраҟны, ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Амцарцәарахь инашьҭын амцарцәаратә гәыԥқәа ԥшьбеи аиқәырхаратә гәыԥки. Амцарцәаҩцәа аҭыԥ ахь ианнеи аамҭазы акинотеатр азал хадеи асценеи амца иамҽхакны иҟан.

Амца арцәара рылшеит, алҩа ӷәӷәа шыҟазгьы. Азал зегьы блит, аха иалшеит егьырҭ ауадақәа реиқәырхара.

Иазгәаҭоуп, аӡәгьы ааха шимоуз, амцакра мзызс иамоу ашьақәыргылара иаҿуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0