ПВО акинотеатр аҿы амцакра ауаҩытәыҩсатә фактор ҵаҵӷәыс иамоуп

CC0 / / Пожарные рукава, архивное фото
Пожарные рукава, архивное фото - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аус зымуа акинотеатр аҿы амцакра ҟалеит абҵара 28 рзы. Абылраан аӡәгьы ԥырхага имоуит, амцакра амзызқәа ҭырҵаауеит.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 1 – Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. ПВО аҿтәи акинотеатр аҟны амцакра ауаҩытәыҩсатә фактор ҵаҵӷәыс иамоуп ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит Аҟәа ақалақь абылра-еиқәырхаратә гәыԥ аиҳабы Ҭемур Кәыҵниа.

Пожар в кинотеатре - Sputnik Аҧсны
Асанаториа ПВО иатәу аус зымуа акинотеатр блит Аҟәа

"Ҳара аматериал еизганы Аҟәа ақалақь аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭахь инаҳашьҭит. Абылра амзыз ауаҩытәыҩсатә фактор ауп. Афымцалашара ахыбрахь инеиуамызт", - иҳәеит иара.

Аус зымуа акинотеатр аҿы амцакра ҟалеит абҵара 28 рзы.

Амцакра ахьыҟалаз ахь инеиит амцарцәаратә гәыԥқәа ԥшьба, аиқәырхаҩцәа. Акинотеатр азал хада амца амҽханакхьан. Амцарцәаҩцәа ус шакәызгьы ирылшеит амца арцәара.

Абылраан аӡәгьы ԥырхага имоуит, амцакра амзызқәа ҭырҵаауеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0