Гагра аӡы ауаа рзынашьҭра аанкылоуп аӡыҭгага аԥхасҭахара иахҟьаны

© Sputnik / Томас ТхайцукКран
Кран  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гагра ақалақь ӡыла еиқәзыршәо аӡыҭгага "Репруа-1" аҟны ԥхынҷкәын 15 рзы авариа ҟалеит.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 16 – Sputnik, Бадри Есиава. Гагра аӡы ауаа рзынашьҭра аанкылоуп аӡыҭгага "Репруа-1" аԥхасҭахара иахҟьаны ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит Гагратәи аӡыканал аиҳабы Беслан Цыгәба.

"Гагра ақалақь ӡыла еиқәзыршәо аӡыҭгага "Репруа-1" аҟны ԥхынҷкәын 15 амаҭәахәқәа ԥхасҭахеит. Урҭ рыԥсахразы аӡыҭгага зегьы еимыхтәуп. Ҳҟазауаа аҵх зегьы аус руан",- иҳәеит иара.

Цыгәба иажәақәа рыла аҭагылазаашьа сааҭқәак рышьҭахь иҭышәныртәалахоит. Гагра арион ӡыла аиқәыршәаразы ауадаҩрақәа ыҟоуп.

Абҵара 16 рзы Гагра араион ауааԥсыра аӡы рзынашьҭра зеиԥҟьаз аӡыҭгагатә станциа "Репруа-1"аҿы аркыга ахьыԥҽыз ауп. Гагра аӡыҭгага аԥҽра зыхҟьаз афымцалашара арцәароуп ҳәа иҳәеит Гагра аӡыканал аиҳабы Беслан Цыгәба.

Ажәабжьқәа зегьы
0