Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Кәыҵниа аҩнеихагылақәа рҿы амца зҭарҵо арԥхагақәа рзы: аԥшәмацәа еиҳа игәцаракны ирымоуп

© Sputnik Тимур Квициния
Тимур Квициния - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АҶА Аҟәа ақалақьи араиони абылрацәыхьчаратә ҟәша аиҳабы Ҭемыр Кәыҵниа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит амца зҭарҵо арԥхагақәа мамзаргьы ауаџьаҟқәа аҩнеихагылақәа рҿы рыргыларазы абылрақәа аҭыԥ ахьынӡарымоу.

 

Кәыҵниа аҩнеихагылақәа рҿы амца зҭарҵо арԥхагақәа рзы: аԥшәмацәа еиҳа игәцаракны ирымоуп

"Ауаа иҟоу аҭагылазаашьа иахҟьаны ана-ара аҩнеихагылақәа рҿы амца ҭаҵаны аҩны дырԥхоит, аха уи иахҟьаны амцакра ҟалеит ҳәа адырра ҳмоуц. Иара убас аӡәы игәыла изы дашшны, абас амца ҭаиҵеит ҳәа ҳара ҳахь аӡәгьы дмааицт. Аха амца ҭазҵо рхаҭақәа уи ахылаԥшра арҭоит ҳәа сгәы иаанагоит, еиҳа игәцаракны ирымоуп, аԥечка амца ҭаҵаны иадҵны ицоит ҳәа сыҟам, убри азы ари аус макьана иманшәалан иааиуеит", - ҳәа еиҭеиҳәеит Кәыҵниа.

 

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

  • Қапба аҩнеихагылақәа рҿы амца зҭарҵо арԥхагақәа рыргыларазы: азин ылхтәуп

Ажәабжьқәа зегьы
0