Гагра араион аҟны абнаҿы амцакрақәа аҩнқәа рҟынӡа инаӡеит

© Foto / МЧС АбхазииПожар в лесу в Старой Гагре в понедельник 11 июня
Пожар в лесу в Старой Гагре в понедельник 11 июня   - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Гагра ашьхара иахьаԥну амцарцәара иаҿуп амцарцәаратә машьынақәа хԥеи 11-ҩык амцарцәаҩцәеи.

АҞӘА, ажьырныҳәа 7-Sputnik. Гагра араион аҟны абнаҿы амцакрақәа аҩнқәа рҟынӡа инаӡеит, абри атәы Sputnik иазеиҭеиҳәеит Гагра араиони Гагра ақалақьи аиқәырхара- абылрацәыхьчаратә ҟәша аиҳабы Давид Бганба.

"Уажәазы амцарцәаҩцәа ргәыԥқәа аргылара ҳаҿуп аҩнқәа рыхьчаразы", - иҳәеит иара.

Бганба иажәақәа рыла, амца анхарҭаҩнқәа зынӡа ирзааигәоуп, 150 метра инареиҳаны.

Амцарцәаҩцәа амцакра аҵакыра рзышьақәыдмыргылеит, иҳәеит аиқәырхаҩ.

Гали Очамчыреи рраионқәа абнарақәа рҿы иазгәаҭоуп амцакра ҿыцқәа, ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0