Аԥсны аоперштаб абжьгара ҟанаҵеит ауснагӡатә цҵақәа мҩаԥгазарц COVID-19 аҿагыларазы

© Sputnik / Томас ТхайцукДПС - Канал в Гале. Зона отчуждения от коронавируса
ДПС - Канал в Гале. Зона отчуждения от коронавируса - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥкырақәеи аԥкырацҵақәеи рыҿҳәара ацҵаразы аӡбра идикылоит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа.

АҞӘА, ажьырныҳәа 11 - Sputnik. Аԥсны Акоординациатә штаб абжьгара ҟанаҵеит ауснагӡатә цҵақәа мҩаԥгазарц COVID-19 аҿагыларазы.

Аштаб алахәылацәа абжьгара ҟарҵеит жәабран 15 рҟынӡа акрыфарачаратә аобиектқәа аркызарц, адәынтәи аусурақәа мҩаԥызго рыда.

Иара убасгьы абжьгара ҟаҵоуп ауаажәларратә транспорт аҿы аԥкырақәа рымҩаԥгаразы. Убас амаршруткақәа рҿы асабрадақәа зегьы ирҿазароуп. Амашьына арныҟәцаҩ иакәзар асабрада зҿоу атәылауаа заҵәык роуп зымаҵ иуша.

Уи адагьы аџьармыкьақәа рҿы еиҭахгьы аԥкырақәа алагалатәуп араионқәа рхадарақәа рыграфик инақәыршәаны.

Аԥсны акоронавирустә чымазара ҿкы аламырҵәаразы иназыцҵоу аԥкрақәа ралагаларазы адҵа атәыла ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵеиҩит абҵара 24 рзы, уи инақәыршәаны аԥкырақәа рыҿҳәара 2021 шықәса ажьырныҳәа 12 ахь инахан. Аусдҵа анапы аҵаҩын Акоординациатә штаб аӡбра шьаҭас иҟаҵаны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0