Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ԥачлиа: амш ауп- аԥсшьаҩы дзырныҟәо, уи азы агәаҳәара изҭо

© Sputnik / Томас ТхайцукАхра Пачулия
Ахра Пачулия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ашықәсҿыцазтәи аныҳәамшқәа рзы Афонтәи аҳаԥы хыԥхьаӡара рацәала аԥсшьаҩцәа рҭаара зыбзоурахаз ҳәа игәаанагара арадио Sputnik аефир аҟны иҳәеит аҳаԥы аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Ахра Ԥачлиа.
Ԥачлиа: амш ауп- аԥсшьаҩы дзырныҟәо, уи азы агәаҳәара изҭо

2021 шықәсазтәи ашықәсҿыцазтәи аныҳәамшқәа раан Афонтәи аҳаԥы иаҭааит жәанызқьҩык рҟынӡа атуристцәа. Егьи ашықәс азы 5 568-ҩык, иҳәеит Ԥачлиа.

"Асҟак аԥсшьаҩцәа рҭаара зыбзоуроу амшқәа роуп. Аԥсшьаҩцәа зырныҟәо амш ауп, уи аныбзиоу, аԥхарра аныҟоу, ргәалаҟазаарагьы бзиахоит, аныҟәарагьы ргәаԥхоит. Аиҳарак аԥсшьаҩцәа аауан Шәачантәи. Арҭ амшқәа рзы аҳаԥы аҭаларазы абилетқәа рыхәԥса аԥхын ишыҟаз еиԥш иҟан, амала есыҽны ас аауан, ауаа рацәа ахьыҟаз иахҟьаны", - еиҭеиҳәеит Ԥачлиа.

Аныҳәамшқәа раан аҳаԥы есыҽны аус ауан, ажьырныҳәа 11 инаркны аҳаԥы аҭаара аӡынтәи аусурахь ииасит. Мчыбжьык ахь ԥшьымш аус ауеит, уи ахашеи, аԥшьашьеи, асабшеи, амҽышеи роуп, асааҭ 10.00 - 18.00 рзы.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0