Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҳагԥҳа Лидиа Ҷкадуаԥҳа лзы: дҳагхеит аҵарауаҩ ду, кыр ҳабжьызгоз, имҩақәҵаҩыз

© Sputnik / Томас ТхайцукЛили Хагба
Лили Хагба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Апрофессор, афилологиатә ҭҵаарадырракәа рдоктор Лили Ҳагԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы илҳәеит аҵарауаҩ, академик Лидиа Ҷкадуа лыԥсҭазаара лалҵра аԥсуаҭҵаарадырразы ицәыӡ шдуу.

91 шықәса дшырҭагылаз лыԥсҭазаара далҵит афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, академик, аԥсуа бызшәеи абаза бызшәеи рыҭҵааҩы, Аԥсны аҭҵаарадырра зҽаԥсазтәыз аусзуҩ, "Ахьӡ-Аԥша" аорден II аҩаӡара занашьаз Лидиа Платон-иԥҳа Ҷкадуа.

Ҳагԥҳа Лидиа Ҷкадуаԥҳа лзы: дҳагхеит аҵарауаҩ ду, кыр ҳабжьызгоз, имҩақәҵагаз ҳаиҳабацәа иреиуаз

"Аԥсуаҭҵаарадырра ацәыӡ ду аиуит. Ҳәарада, зегьы аџьалк-аџьалк ҳамоуп, аԥсҭазаара ҳаԥсахыр ҟалаӡом, аха абриаҟара аҵак ду змаз, абриаҟара ҟазҵахьаз ауаа рыԥсҭазаара акыр иаузар ҳҭахуп. Лара аханатәгьы иӡбаны илымамызт ари азанааҭ алысхуеит ҳәа. Лидиа Платон-иԥҳа Қарҭтәи аҳәынҭқарратә университет "кавказтәи афилологиа" захьӡыз аҟәша дҭан, лара илылаз аҟыбаҩ азгәаҭаны еицырдыруа академик Ломҭаҭиӡе лнапхгаралоуп кавказтәи абызшәақәа рыҭҵаара злахацлыркыз. Азыҟаҵара бзиа рыҭаны аусеицура бзиа иалагеит Шьоҭа Арсҭааи лареи. Еицаԥырҵеит уаанӡа иҟамыз зыҩаӡара ҳаракыз, аиҳабыратә ҵараиурҭақәа ирызкыз арҵагатә шәҟәқәа. Анаҩс еицаԥырҵеит аԥсуа бызшәазы арҵагатә шәҟәқәа. Лара ҷыдала дзызкыз аԥсуа бызшәа аморфологиа аҭҵаара акәын, ашьҭахь ажәарқәа реиқәыршәара далахәын, уажә иҭыҵран иҟоу аҩышьаԥҟаратә жәар реиқәыршәара лыхәҭа алоуп, иара мазеиуп, акьыԥхь ахь инаҳашьҭратә аҟынӡа инаҳгахьеит. Дҳагхеит аҵарауаҩ ду, кыр ҳабжьызгоз, имҩақәҵагаз ҳаиҳабацәа иреиуаз", - ҳәа азгәалҭеит Ҳагԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудио аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0