Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Аргәынԥҳа амшԥҵәақәа рзы: ицәгьам, акызаҵәык, арҵаҩцәа аамҭа ҳазхаӡом

© Foto / предоставила Светлана Аргун Светлана Аргун
Светлана Аргун - Sputnik Аҧсны, 1920, 04.03.2021
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Акарантин аамҭазы изхьымӡаз аҵаратә программа аҽахьыгӡареи, амшԥҵәақәа ҩба рыла аурокқәа рымҩаԥгареи, ас еиԥш иҟоу аграфик арҵаҩцәа ирнаҭо ауадаҩрақәеи ртәы арадио Sputnik аефир аҿы лгәаанагара лҳәеит Аҟәатәи аҩбатәи абжьаратә школ арҵаҩы Светлана Аргәынԥҳа.
Хра злоу ахҭысқәа: Аргәынԥҳа аҵарашықәс аиҭахацыркра иацу ауадаҩрақәа ртәы

"Атематикатә планқәа ҳрыхәаԥшны, излауала иркьаҿны, еилацаланы, рашәарамзанӡа аҵарашықәс мҩаԥаҳгартә еиԥш иазыӡбан. Сара хаҭала аус зуеит ашьыжь инаркны асааҭ ҩба рыбжанӡа, аха иҟоуп арҵаҩцәа амшԥҵәақәа ҩба рыла аус зуа. Ашьыжь иааиз уаха асааҭ фбанӡа рурокқәа ирҿуп, дара ирцәыцәгьоуп, насгьы аурокқәа 35 минут роуп иахьҳамоу. Ари аамҭа иалагӡаны аҩныҟатәи адҵагьы иуазҵааны, аҿыц изеиҭаҳәаны уҳәа абарҭ реилагӡара цәгьахеит. Ҳарҵаҩцәа ашьцылоуп амшԥҵәақәа ҩба рыла аусура, уажәы ҩба ракәым хԥангьы иҟоуп. Алагарҭатә классқәа роуп еиҳарак ус аус зуа, шьоук царгьы егьырҭ аауеит, абасала инеивга-ааивго ҳааиуеит. Асменақәа митәык ицәгьам, акызаҵәык, арҵаҩцәа аамҭа ҳазхаӡом", - ҳәа еиҭалҳәеит Аргәынԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудио аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0