Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Гәбаз аботаникатә баҳчазы: адгьыл амамзаара иахҟьаны аҵиаақәа иааигәацәаны еиҭаҳауп

© Sputnik / Томас ТхайцукЭдуард Губаз
Эдуард Губаз - Sputnik Аҧсны, 1920, 13.03.2021
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аботаникатә баҳчаҿы аӡыншьҭахь аҭааҩцәа рыбла аргәырӷьартә анхамҩеиҿкааратә усқәа рынагӡара иаҿуп, абри атәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит абаҳча аиҳабы Едуард Гәбаз.
Гәбаз аботаникатә баҳчазы: адгьыл амамзаара иахҟьаны аҵиаақәа иааигәацәаны еиҭаҳауп

"Аԥхынтәи аԥсшьаҩцәа раара аус аҽазыҟаҵара нап аҳаркит. Аҵиаақәа реилыхра ҳаҿуп. Абаҳча аҭааҩцәа ахьныҟәо амҩахәасҭақәа иагу иабзоу ҟаҳҵоит. Аусзуҩцәа иҳамоу рацәам, аха ҳамчқәа еибыҭаны иҳамоу аамҭа иалагӡаны ҳгәы иҭоу зегьы наҳагӡартә ҳаҿуп. Сынтәа аҵаа ԥырхага ҳнамҭеит, макьанагьы уи иацәшәо аҵиаақәа хҩаны иҟоуп. Аботаникатә баҳча ахықәкы хадақәа руак - ула хызкуа аҵиаақәа реизгара. Ҵыԥх аконференциақәа рахь ааԥхьара ахьҳамаз ҳзымцеит, уахь ҳанцалак абжьааԥны аидара ҳаманы ҳаауеит, Аԥсны ианаалап ҳәа сгәы изаанаго. Ҳарҭ есышықәса 40-60 рҟынӡа ахкы еизҳарҳауеит. Амала, ақалақь аҿы иҟоу аботаникатә баҳча ҭәит. Аҵиаақәа рыла иацаҳҵартә адгьыл ҳамам. Аҟәа иҟоу адендропарк аботаникатә баҳча иатәу, уаагьы адгьыл усҟак иҟам. Уаанӡа ҳныҟәарақәа раан иаагахьаз ажәлақәа шьҭа ирхылҿиааз аҵиақәа реиҭаҳара ҳгәы иҭоуп, дара адендропарк аҿы еиҭаҳахоит. Аха мыцхәы еизааигәаны аиҭаҳарагьы ииашаӡам ҳәа сахәаԥшуеит. Ҳара ҳҿы адгьыл амамзаара иахҟьаны аҵиаақәа хәыҷык иааигәаны еиҭаҳазшәа сахәаԥшуеит", - ҳәа еиҭеиҳәеит Гәбаз.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудио аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0