Очамчыра араион аҿы аԥсабаратә мцакрақәа дырцәеит

© Foto / МЧС РА Ликвидация пожара
Ликвидация пожара - Sputnik Аҧсны, 1920, 16.03.2021
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Амцарцәара иалахәын Очамчыра араион амцарцәара-еиқәырхаратә маҵзура аусзуҩцәа зегьы.

АҞӘА, хәажәкыра 16 - Sputnik. Очамчыра араион ақыҭақәа: Елыр, Акәасқьа, Мықә рҟны аҭыԥ змаз амцакрақәа дырцәеит ҳәа адырра ҟанаҵоит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Рабочая группа по проблеме лесных пожаров создана распоряжением правительства Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 20.02.2021
Аԥсны аиҳабыра абнатә былрақәа рпроблема аӡбаразы аусутә гәыԥ аԥнаҵеит

Амца зехьынџьара ирцәоуп. Аусбарҭа адыррала, амца ркын 36 гектар адгьыл. Мықә ақыҭахь амцарцәаҩцәа хынтә анеира рықәшәеит.

Иҟан аҭыԥқәа, захь анеира уадаҩыз, уа напыла амца дырцәон.

2019, 2020, 2021 шықәсқәа рзтәи астатистикатә дыррақәа рыла, Аԥсны АҶА аусзуҩцәа 1221-нтә аԥсабаратә былрақәа рырцәара инеихьан. Уаҩԥсы ԥырхага имоуит, аха ауааԥсыреи аҳәынҭқарреи аматериалтә ԥхасҭа маҷымкәа ироуит.

Ажәабжьқәа зегьы
0