Аԥсны Апарламент аилатәара, ЕгрыГЕС аусура: ииасыз амчыбжь афотосахьақәа рҟны

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсни адунеи аҿи зҿлымҳара зуҭаша ахҭысқәа Sputnik афотосахьақәа рҟны шәрыхәаԥшырц ишәыдаагалоит.

Аԥсназы ииасуа амчыбжь беиан ҳҭысла: хәажәкыра 31 рзы Аԥсны Апарламент аилатәара мҩаԥнагит, уаҟа 2021 шықәсазтәи абиуџьет апроект аднакылеит, Аԥсны Апарламент агәабзиарахьчара, аҵарадырра, аҭҵаарадырра, акультура, аспорт, асоциалтә маҵура аусхкқәа рҟны аҳәынҭқарратә усбарҭақәа русзуҩцәа руалафахәқәа Урыстәыла ахьӡала рыцҵаразы Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара аиқәшаҳаҭра аратификациа азнауит, иара убас Аԥсны закәаншьаҭада афымцамч ахархәаразы ахара дырӷәӷәеит. Амчыбжь анҵәамҭазы еилкаахит ЕрыГЕС аусура еиҭаналаго. Акультуратә ԥсҭазаараҿгьы ирацәан азҿлымҳара зуҭаша ахҭысқәа- Аԥсуа сахьаҭыхҩы Адгәыр Амԥар исахьақәа рцәыргақәҵа "Аамҭақәа рыбжьара" аартын, Гәдоуҭа иӡырган аҭоурыхҭҵааҩ Руслан Гәажәба ишәҟәы "Аԥсны - ҳаб игәара, ҳара ҳӡааӡаз - ҳан лгара…", Иван Папаскьыр ихьӡ зху Амилаҭтә библиотека шәышықәса ахыҵит.

Ажәакала, ирацәоуп амчыбжь аҩнуҵҟа имҩаԥысуаз ахҭысқәа, еиҳа иалкаахаз Sputnik афотосахьақәа рҟны.

© Sputnik / Томас ТхайцукЕгрыГЕС аҩнуҵҟа.
ЕгрыГЕС аҩнуҵҟа. - Sputnik Аҧсны
1/24
ЕгрыГЕС аҩнуҵҟа.
© Sputnik / Ahmed Mahmoud / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАконтеинермҩангага Ever Given Суецтәи аканал аҟны иқәханы иахьыҟаз аӡы ихырҵеит.
Аконтеинермҩангага Ever Given Суецтәи аканал аҟны иқәханы иахьыҟаз аӡы ихырҵеит. - Sputnik Аҧсны
2/24
Аконтеинермҩангага Ever Given Суецтәи аканал аҟны иқәханы иахьыҟаз аӡы ихырҵеит.
© REUTERS / Raneen SawaftaПалестинатәи адемонстрант израилтәи аҳәаахьчаҩ длеисуеит израилтәи аҳәааҟны Адгьыл амш аҳаҭыр азы имҩаԥгаз аҿагыларатә акциа аан Себастиа, Израиль аоккупациа зызнауз Мрагыларатәи аԥшаҳәаҿы.
Палестинатәи адемонстрант израилтәи аҳәаахьчаҩ длеисуеит израилтәи аҳәааҟны Адгьыл амш аҳаҭыр азы имҩаԥгаз аҿагыларатә акциа аан Себастиа, Израиль аоккупациа зызнауз Мрагыларатәи аԥшаҳәаҿы. - Sputnik Аҧсны
3/24
Палестинатәи адемонстрант израилтәи аҳәаахьчаҩ длеисуеит израилтәи аҳәааҟны Адгьыл амш аҳаҭыр азы имҩаԥгаз аҿагыларатә акциа аан Себастиа, Израиль аоккупациа зызнауз Мрагыларатәи аԥшаҳәаҿы.
© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны Аҳәынҭқарра Апарламент адепутатцәа реилатәара.
Аԥсны Аҳәынҭқарра Апарламент адепутатцәа реилатәара. - Sputnik Аҧсны
4/24
Аԥсны Аҳәынҭқарра Апарламент адепутатцәа реилатәара.
© AFP 2022 / Bertrand GuayАфранцыз полициауаа аҳаскьынраҿы итәагны зыԥсы зшьо ауаа ҭырҵаауеит. Париж, Франциа.
Афранцыз полициауаа аҳаскьынраҿы итәагны зыԥсы зшьо ауаа ҭырҵаауеит. Париж, Франциа. - Sputnik Аҧсны
5/24
Афранцыз полициауаа аҳаскьынраҿы итәагны зыԥсы зшьо ауаа ҭырҵаауеит. Париж, Франциа.
© REUTERS / Khalil AshawiԤшәыма дызмам ацыгәқәа рхыҵакырҭа Ернесто. Идлиб, Шьамтәыла.
Ԥшәыма дызмам ацыгәқәа рхыҵакырҭа Ернесто. Идлиб, Шьамтәыла. - Sputnik Аҧсны
6/24
Ԥшәыма дызмам ацыгәқәа рхыҵакырҭа Ернесто. Идлиб, Шьамтәыла.
© AP Photo Channi AnandАфестиваль Холи аан индиатәи ахәыҷқәа аӡы еиқәырҭәоит. Џьамма, Индиа.
Афестиваль Холи аан индиатәи ахәыҷқәа аӡы еиқәырҭәоит. Џьамма, Индиа. - Sputnik Аҧсны
7/24
Афестиваль Холи аан индиатәи ахәыҷқәа аӡы еиқәырҭәоит. Џьамма, Индиа.
© Sputnik / Сария Кварацхелия Аҭоурыхҭҵааҩ Руслан Гәажәба ишәҟәы "Аԥсны - ҳаб игәара, ҳзааӡаз - ҳан лгара" аӡыргараан.
Аҭоурыхҭҵааҩ Руслан Гәажәба ишәҟәы Аԥсны - ҳаб игәара, ҳзааӡаз - ҳан лгара аӡыргараан. - Sputnik Аҧсны
8/24
Аҭоурыхҭҵааҩ Руслан Гәажәба ишәҟәы "Аԥсны - ҳаб игәара, ҳзааӡаз - ҳан лгара" аӡыргараан.
© REUTERS / Tom NicholsonАбнацәқәа шыҳәуа ирыхәаԥшуа ахаҵа. Ричмонд-парк, Лондон.
Абнацәқәа шыҳәуа ирыхәаԥшуа ахаҵа. Ричмонд-парк, Лондон. - Sputnik Аҧсны
9/24
Абнацәқәа шыҳәуа ирыхәаԥшуа ахаҵа. Ричмонд-парк, Лондон.
© REUTERS / Mike BlakeАвтомобильқәа рпарк Oscar Myer Wienermobile аҟны зпатреҭ ҭызхуа аҭаацәа, Калифорниа.
Автомобильқәа рпарк Oscar Myer Wienermobile аҟны зпатреҭ ҭызхуа аҭаацәа, Калифорниа. - Sputnik Аҧсны
10/24
Автомобильқәа рпарк Oscar Myer Wienermobile аҟны зпатреҭ ҭызхуа аҭаацәа, Калифорниа.
© REUTERS / Thomas PeterАпарк Иуиуаньтань аҿы ишәҭны игылоу асакура аҿаԥхьа ауаа рпатреҭ ҭырхуеит ааԥынтәи афестиваль аан. Пекин.
Апарк Иуиуаньтань аҿы ишәҭны игылоу асакура аҿаԥхьа ауаа рпатреҭ ҭырхуеит ааԥынтәи афестиваль аан. Пекин. - Sputnik Аҧсны
11/24
Апарк Иуиуаньтань аҿы ишәҭны игылоу асакура аҿаԥхьа ауаа рпатреҭ ҭырхуеит ааԥынтәи афестиваль аан. Пекин.
© AFP 2022 / Guillermo AriasАероҭыхра абзоурала анышь ааигәара иӡысуа акит ахәа афотосахьа, Мексика.
Аероҭыхра абзоурала анышь ааигәара иӡысуа акит ахәа афотосахьа, Мексика. - Sputnik Аҧсны
12/24
Аероҭыхра абзоурала анышь ааигәара иӡысуа акит ахәа афотосахьа, Мексика.
© Foto / Национальная БиблиотекаСынтәа 100 шықәса зхыҵыз Аԥсны Амилаҭтә библиотека аҿаԥхьа уи аусзуҩцәа.
Сынтәа 100 шықәса зхыҵыз Аԥсны Амилаҭтә библиотека аҿаԥхьа уи аусзуҩцәа. - Sputnik Аҧсны
13/24
Сынтәа 100 шықәса зхыҵыз Аԥсны Амилаҭтә библиотека аҿаԥхьа уи аусзуҩцәа.
© REUTERS / Elijah Nouvelage Натан Меисон инеиқәырццакны иҟалаз аторнадоқәа ианду лыҩны иарҭаз аԥхасҭа заҟароу ҭиҵаауеит арыцҳара аныҟалаз адырҩаҽны. Урҭ аторнадоқәа Охатачи, Алабама аштат, ЕАА, инхоз гәыԥҩык ауаа рыԥсҭазаарақәа ҿахнаҵәеит.
Натан Меисон инеиқәырццакны иҟалаз аторнадоқәа ианду лыҩны иарҭаз аԥхасҭа заҟароу ҭиҵаауеит арыцҳара аныҟалаз адырҩаҽны. Урҭ аторнадоқәа Охатачи, Алабама аштат, ЕАА, инхоз гәыԥҩык ауаа рыԥсҭазаарақәа ҿахнаҵәеит. - Sputnik Аҧсны
14/24
Натан Меисон инеиқәырццакны иҟалаз аторнадоқәа ианду лыҩны иарҭаз аԥхасҭа заҟароу ҭиҵаауеит арыцҳара аныҟалаз адырҩаҽны. Урҭ аторнадоқәа Охатачи, Алабама аштат, ЕАА, инхоз гәыԥҩык ауаа рыԥсҭазаарақәа ҿахнаҵәеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсуа сахьаҭыхҩы Адгәыр Амԥар исахьақәа рцәыргақәҵа "Аамҭақәа рыбжьара".
Аԥсуа сахьаҭыхҩы Адгәыр Амԥар исахьақәа рцәыргақәҵа Аамҭақәа рыбжьара. - Sputnik Аҧсны
15/24
Аԥсуа сахьаҭыхҩы Адгәыр Амԥар исахьақәа рцәыргақәҵа "Аамҭақәа рыбжьара".
© REUTERS / Marcelo del PozoАмодақәа рырбара аламҭалаз зыблахаҵ гьежьыз амодель, Севилиа, Испаниа.
Амодақәа рырбара аламҭалаз зыблахаҵ гьежьыз амодель, Севилиа, Испаниа. - Sputnik Аҧсны
16/24
Амодақәа рырбара аламҭалаз зыблахаҵ гьежьыз амодель, Севилиа, Испаниа.
© AP Photo Rahmat GulЗхы ача ықәҵаны инеиуа аҷкәын. Кабула, Афганистан
Зхы ача ықәҵаны инеиуа аҷкәын. Кабула, Афганистан - Sputnik Аҧсны
17/24
Зхы ача ықәҵаны инеиуа аҷкәын. Кабула, Афганистан
© REUTERS / Willy KurniawanАраӡын ԥшшәыла ишәу арԥарацәа. Џьакарта, Индонезиа.
Араӡын ԥшшәыла ишәу арԥарацәа. Џьакарта, Индонезиа. - Sputnik Аҧсны
18/24
Араӡын ԥшшәыла ишәу арԥарацәа. Џьакарта, Индонезиа.
© Foto / Дмитрий ГвазаваДмитри Ӷәазаа европатәи ачемпионат аҟны дықәгылоит Lamborghini дақәтәаны.
Дмитри Ӷәазаа европатәи ачемпионат аҟны дықәгылоит Lamborghini дақәтәаны. - Sputnik Аҧсны
19/24
Дмитри Ӷәазаа европатәи ачемпионат аҟны дықәгылоит Lamborghini дақәтәаны.
© Sputnik Стрингер / Амедиаҵәахырҭахь аиасраВ. Познер Қарҭ иҿагыланы акциа амҩаԥгараан.
В. Познер Қарҭ иҿагыланы акциа амҩаԥгараан. - Sputnik Аҧсны
20/24
В. Познер Қарҭ иҿагыланы акциа амҩаԥгараан.
© Sputnik / Томас ТхайцукАхра Аҩӡба иус азы аӡбарҭа аилатәара.
Ахра Аҩӡба иус азы аӡбарҭа аилатәара. - Sputnik Аҧсны
21/24
Ахра Аҩӡба иус азы аӡбарҭа аилатәара.
© REUTERS / Nacho Doce63 шықәса зхыҵуа аҿаҳа-дагәа Барселона амшын аԥшаҳәаҿы "амшынтә терапиа" асеанс дахысуеит.
63 шықәса зхыҵуа аҿаҳа-дагәа Барселона амшын аԥшаҳәаҿы амшынтә терапиа асеанс дахысуеит. - Sputnik Аҧсны
22/24
63 шықәса зхыҵуа аҿаҳа-дагәа Барселона амшын аԥшаҳәаҿы "амшынтә терапиа" асеанс дахысуеит.
© AFP 2022 / Facebook / Anonymous sourseАҿагыларатә акциа алахәыла. Мианма, Иангон.
Аҿагыларатә акциа алахәыла. Мианма, Иангон. - Sputnik Аҧсны
23/24
Аҿагыларатә акциа алахәыла. Мианма, Иангон.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҟәа ақалақь агәаны аԥсшьаҩцәа.
Аҟәа ақалақь агәаны аԥсшьаҩцәа. - Sputnik Аҧсны
24/24
Аҟәа ақалақь агәаны аԥсшьаҩцәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0