Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Абҳазоу аԥсуа ҩышьаԥҟарақәа рзы: ажәытәгьы ыҟам, аҿатәгьы аларҵәара амамшәа иҟоуп

© SputnikВахтанг Абхазоу
Вахтанг Абхазоу - Sputnik Аҧсны, 1920, 23.04.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Иахьа Ашәҟәы адунеизегьтәи амш ауп. Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа реидгыла ахантәаҩы Вахтанг Абҳазоу арадио Sputnik аефир аҟны иазгәеиҭеит иагьа аамҭа царгьы ақьаад иану ашәҟәы аԥхьара ахаангьы иажәраны иҟаӡам ҳәа, убасгьы игәаанагара иҳәеит аԥсышәала аҩышьаԥҟарақәа рзы.
Абҳазоу аҩышьаԥҟарақәа рзы: ажәытәгьы ыҟам, аҿатәгьы аларҵәара амамшәа иҟоуп

"…Ари ацивилизациа даара иццакны ԥхьаҟа ацара иаҿуп, иҳамоу арҿиара акәым, аиқәырхара ҳалшар, уигьы иааира дуны исыԥхьаӡоит. Ашәҟыԥхьара ахаангьы иажәраны иҟаӡам. Аполиграфиа афҩы хаа зцу ашәҟәы ахәыҷқәа ирымкыкәа, иага аҵара рҵеит ҳҳәаргьы ирызҵаӡом", - иҳәеит Абҳазоу.

Иара иазгәеиҭеит убасгьы аҩышьаԥҟарақәа рҟны иахьа иҟоу ауадаҩрақәа ртәы.

"…Иҳагу ҳамҳәар ауӡом. Ҳара акыр абиԥарақәа ҳазларааӡахьаз аҩышьаԥҟарақәа аиҭакрақәа аларгаларц аԥшьыргеит, аха ажәытәгьы ыҟамкәа аҿатәгьы аларҵәара амамшәа ҳааины ҳаҟоуп. Ҳара иҳамаӡам ихарҭәаау аорфографиатә жәар", - иҳәеит Абҳазоу.

Убасгьы ҳаамҭазы ашәҟәы аларҵәара акультура ҳтәылаҟны ахархәара амам ҳәа азгәеиҭеит Аԥсны Ашәҟәыҩҩцәа реидгыла ахантәаҩы.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0