Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ашәба самырзаҟантәи аԥсуаа рыжәлақәа рырхынҳәра иазкны

© Sputnik / Томас ТхайцукАрда Ашуба
Арда Ашуба - Sputnik Аҧсны, 1920, 24.04.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Самырзаҟан инхо аԥсуаа рыжәлақәа рырхынҳәра иацу ауадаҩрақәа, насгьы азҵаара ӡбашьас иамоу азы арадио Sputnik аефир аҿы игәаанагара иҳәеит Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт аиҳабы, афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, адоцент Арда Ашәба.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ашәба самырзаҟантәи аԥсуаа рыжәлақәа рырхынҳәра иазкны

"Ари аҩажәатәи ашәышықәса алагамҭаз уахыки-ҽнаки рыла иԥсахыз аԥсуа жәлақәа, Қьецбаиа ҳәа уҳәа аҟаҵара, урҭ рагыруатәра акәын хықәкы хадас ирымаз. Иахьатәи аамҭазы алшара анҳамоу, урҭ ауаа мчыла иаԥсыуатәны рыҟаҵара акәӡам хықәкы хадас иҟоу, урҭ ауаа хдыррала, ҳара ҳаԥсыуаауп, ҭоурыхла, жәлала, ҵасла, қьабзла - дара рхаҭа ирдыруеит ишаԥсыуаау, рҭоурых рдыруеит, ус еиԥш иҟоу ажәлақәа реиҭашьақәыргыларазы проблемак аманы ҳәа исыԥхьаӡом", - ҳәа азгәеиҭеит Ашәба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0