Аҩада Ешыра ақыҭан ахаҵа аԥаҩ даҿҟьеит

© Sputnik / Томас ТхайцукМЧС Абхазии
МЧС Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 25.04.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амашәыр ҟалеит ҳәа Аԥсны аҭагылазаашьақәа аминистррахь адырра ҟаҵан асааҭ 16:36 минуҭ рзы. Аиқәырхаҩцәа иаразнак аҭыԥахь инеит.

АҞӘА, мшаԥы 25 – Sputnik. 1993 шықәса рзы ииз ахаҵа 30 метра иҟаз аԥаҩ даҿҟьеит, Аҟәа араион Аҩада Ешыра ақыҭан, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Иазгәаҭоуп, амашәыр шыҟалаз Уаз-Абаа аҵакыраҿы.

Ахҭыс ахьыҟалаз аҭыԥахь хара имгакәа идәықәҵан ашьха-аиқәырхаратә гәыԥи, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭа аусзуҩцәеи.

Ааха зауз ахаҵа раԥхьатәи амедицинатә цхыраара иҭан. Иара асакасала дылбааргеит ареспубликатә мҩаду аҟынӡа, анаҩсан Ареспубликатә хәышәтәырҭахь днаргеит.

Амашәыр зыхҟьаз ҳәа акгьы азгәаҭам.

Ажәабжьқәа зегьы
0