АҶА амцарцәаҩцәа Аҟәа амца зкыз акрыфарҭа шдырцәоз

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа акрыфарҭақәа руак аҿы амцакра ҟалеит ахәаша лаҵара 21 рзы ахәылԥаз. Амца ацралеит Калмыков имҩаҿы игылоу акрыфарҭа атауаршьҭаҵарҭаҿы.

Амцарцәара иаҿын Аҟәа Амцарцәара-еиқәырхаратә гәыԥқәа хԥа. Амца арцәара рылшеит, ауаҩы ҳәа аӡәгьы ԥырхага имоут.

Ажәабжьқәа зегьы
0