АҶА амцарцәаҩцәа Аҟәа амца зкыз акрыфарҭа шдырцәоз

Анапаҵаҩра
Аҟәа акрыфарҭақәа руак аҿы амцакра ҟалеит ахәаша лаҵара 21 рзы ахәылԥаз. Амца ацралеит Калмыков имҩаҿы игылоу акрыфарҭа атауаршьҭаҵарҭаҿы.

Амцарцәара иаҿын Аҟәа Амцарцәара-еиқәырхаратә гәыԥқәа хԥа. Амца арцәара рылшеит, ауаҩы ҳәа аӡәгьы ԥырхага имоут.

Ажәабжьқәа зегьы
0