Адыд-мацәыс иахҟьаны Гәдоуҭа 12 сааҭ реиҳа лашарада иҟоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукЭлектропровода
Электропровода  - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.06.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
"Амшынеиқәафымцамч" адыррала Гәдоуҭа ахәҭак лашарада иаанхеит рашәара 1 асааҭ 22:00 раахижьҭеи.

АҞӘА, рашәара 2 - Sputnik, Бадри Есиава. Гәдоуҭа ақалақь агәи Гагратәи амҩадуи лашарада иаанхеит адыд-мацәыс иахҟьаны ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит "Амшынеиқәафымцамч" Гәдоуҭатәи афилиал адиректор Ахра Гагәылиа.

"Иацы адыд-мацәыс ыҟан. Сааҭбжак аԥхьа иҳаԥшааит амзыз – ақалақьтә фидер хада аус замуаз. Атрансформаторқәа руак амацәыс аахеит, акабель блит. Ари аҭыԥ ҳаԥшааит. Уажәы уа аусурақәа ирҿуп. Хара имгакәа ауаа лашарала еиқәҳаршәап ҳәа ҳгәыӷуеит", - ҳәа иҳәеит иара.

Фымцалашарада иаанхеит Гагратәи амҩаду ауааԥсырагьы. Араҟа макьаназ аԥхасҭа ахьыҟоу аҭыԥ шьақәыргылам, аха аҟазауаа апроблематә ҭыԥ аԥшаара иаҿуп ҳәа иҳәеит Гагәылиа.

Ажәабжьқәа зегьы
0