Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит рашәара 10 рзы

CC0 / / Водопроводный кран
Водопроводный кран  - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.06.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аремонттә усурақәа мҩаԥгахоит Инал-иԥа ихьӡ зху амҩаду аҟны.

АҞӘА, рашәара 9 - Sputnik. Аҟәа араионқәак ӡыда иаанхоит аԥшьаша рашәара 10 рзы асааҭ 00:00 инаркны 20:00 рҟынӡа, абри атәы аанацҳауеит аҳҭнықалақь ахадара. 

Аӡы аанкылахоит: Ажәытә ҳабла, Колос, авокзал, Адыгаа рымҩа, ВИЕМ, ақалақь агәҭа, аџьармыкьа, Маиак.

Аремонттә усурақәа мҩаԥгахоит Инал-иԥа ихьӡ зху амҩаду аҟны.

"Аӡыканал" абри азы аҭамзаара шьҭанаҵоит.

Уаанӡа АУН "Аӡыканал" аҟны Sputnik ишазеиҭарҳәахьаз ала, аӡы лассы-лассы аанкылара азҵаара аӡбаразы комплексла аӡымҩангагақәа ԥсахтәуп. Арахь иаҵанакуеит аӡыҭгагақәа, аӡеизакырҭақәа, аӡеихшарҭақәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0