Шәача инхо ахаҵа аӡбарҭатә уснагӡаҩцәа ҩыџьа ишьит

© Sputnik / Игорь Онучин / Амедиаҵәахырҭахь аиасраУбийство судебных приставов в Адлере
Убийство судебных приставов в Адлере - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.06.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аӡбарҭатә уснагӡаҩцәа Адлертәи араион Просвешьение амҩаҿы ахаԥышәаратә ргыламҭа ақәгаразы инеит.

АҞӘА, рашәара 9 – Sputnik. Рашәара 9 азы аӡбарҭатә уснагӡаҩцәа иреихсыз ахаҵа аполициа аусзуҩцәа дааныркылеит, абри атәы аанацҳауеит аинтернет-портал "Кубань 24".

"Асааҭ 10:30 азы Адлертәи араион аполициа аҷаԥшьаратә хәҭахьы адырра ҟаҵан Просвешьение амҩаҿы игылоу аҩнаҟынтә ауаа рдәылцараан, уа инхоз руаӡәк аӡбарҭатә уснагӡаҩцәа дреихсит ҳәа. Уахь инеиз аполициатә нариад ихысыз дааныркылеит. Иҟалаз аҭҵаара мҩаԥысуеит. Аматериал Урыстәыла Ашьаусҭҵааратә еилакы ахь инашьҭуп", - аанацҳауеит Урыстәыла ААР Краснодартәи атәылаҿацә аҿтәи АУ апресс-маҵзура.

Заанаҵтәи адыррақәа рыла аӡбарҭатә уснагӡаҩцәа ҩыџьа шьуп.

Ахысра ҟазҵаз аҩны зхатәу иоуп. Ахҭыс ахьыҟалаз ахь инеит Краснодартәи атәылаҿацә Ашьаусҭҵааратә еилакы аусҭҵааҩцәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0