Аԥшатлакәи ақәаршыҩи ахысит: Аҟәа иҟоу аҭагылазаашьа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ԥхынгәы 4 рзы аҳҭнықалақь аҟны иҟаз амшцәгьа ахҟьаԥҟьақәа раԥыхразы русурақәа ирыцырҵоит ақалақь акоммуналтә усбарҭақәа. Шәахәаԥш уи иазку афотолента.

Аԥсны амшцәгьа ҟалеит ԥхынгәы 4 рзы. Аԥшатлакә иахҟьаны Аҟәа аҵлақәа хжәеит, афымцацәаҳәақәеи атроллеибустә цәаҳәақәеи ԥыҵәҵәеит. Аҭагылазаашьа иҵегьы еицәамхарц азы ирыӡбеит аҳҭнықалақь зегьы алашара аҿырхырц. Аԥсны ахәҭаки Аҟәа зегьи ӡыдеи лашарадеи иаанханы иҟан.

© Sputnik / Томас ТхайцукАҟәа иҟалаз аԥшатлакә ахҟьаԥҟьақәа раԥыхра иаҿуп.
Ликвидация последствий шторма в Сухуме  - Sputnik Аҧсны
1/10
Аҟәа иҟалаз аԥшатлакә ахҟьаԥҟьақәа раԥыхра иаҿуп.
© Sputnik / Томас ТхайцукАфымцамч аусзуҩцәа ауааԥсыра алашара рыҭаразы аусурақәа мҩаԥыргоит.
Ликвидация последствий шторма в Сухуме  - Sputnik Аҧсны
2/10
Афымцамч аусзуҩцәа ауааԥсыра алашара рыҭаразы аусурақәа мҩаԥыргоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукДара иҷыдоу атехника адрыԥхьалеит.
Ликвидация последствий шторма в Сухуме  - Sputnik Аҧсны
3/10
Дара иҷыдоу атехника адрыԥхьалеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАбас ауп иахьа Аҟәа амҩақәа реиҳарак шыҟоу.
Ликвидация последствий шторма в Сухуме  - Sputnik Аҧсны
4/10
Абас ауп иахьа Аҟәа амҩақәа реиҳарак шыҟоу.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҟәа ахәҭак уаажәраанӡагьы лашарада иҟоуп.
Ликвидация последствий шторма в Сухуме  - Sputnik Аҧсны
5/10
Аҟәа ахәҭак уаажәраанӡагьы лашарада иҟоуп.
© Sputnik / Томас ТхайцукИкаҳаз аҵлақәа ықәыргоит ашьҭыхга-кранқәа рыла.
Ликвидация последствий шторма в Сухуме  - Sputnik Аҧсны
6/10
Икаҳаз аҵлақәа ықәыргоит ашьҭыхга-кранқәа рыла.
© Sputnik / Томас ТхайцукАри аԥсабаратә рыцҳара ахҟьаԥҟьақәа раԥыхраҿы ацхыраара ҟарҵоит аруаагьы.
Ликвидация последствий шторма в Сухуме - Sputnik Аҧсны
7/10
Ари аԥсабаратә рыцҳара ахҟьаԥҟьақәа раԥыхраҿы ацхыраара ҟарҵоит аруаагьы.
© Sputnik / Томас ТхайцукИкаҳаз аҵлақәа рықәгара армариазы дара зны ихырҵәоит, нас ақыдқәа шьҭыхны иргоит.
Ликвидация последствий шторма в Сухуме - Sputnik Аҧсны
8/10
Икаҳаз аҵлақәа рықәгара армариазы дара зны ихырҵәоит, нас ақыдқәа шьҭыхны иргоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАԥхасҭа роуит аргыларақәа рацәаны.
Ликвидация последствий шторма в Сухуме - Sputnik Аҧсны
9/10
Аԥхасҭа роуит аргыларақәа рацәаны.
© Sputnik / Томас ТхайцукАрыцқьарақәа ирҿуп аҳҭнықалақь аусбарҭа ҷыдақәа зегьы.
Ликвидация последствий шторма в Сухуме  - Sputnik Аҧсны
10/10
Арыцқьарақәа ирҿуп аҳҭнықалақь аусбарҭа ҷыдақәа зегьы.
Ажәабжьқәа зегьы
0