Афон ҿыц ԥхынгәымзазы еиҳа хәмариала аԥсшьара ахьалшо ақалақьқәа ирылашәеит

© Sputnik / Томас ТхайцукНовый Афон
Новый Афон  - Sputnik Аҧсны, 1920, 05.07.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны аԥсшьаҩцәа ахьрыдыркыло аҭыԥқәа зегьы 100 % рыла иҭәуп, аԥхын зегьы азы аҭыԥқәа аанкыланы иҟоуп. 

АҞӘА, ԥхынгәы 5 - Sputnik. Афон ҿыц ԥхынгәымзазы еиҳа хәмариала аԥсшьара ахьалшо ақалақьқәа ирылашәеит ҳәа аанацҳауеит аԥсшьаразы анхарҭа ахьҿарҵо амаҵзура асаит TVIL.RU.

Афон ҿыци "Урыстәыла Ахьтәы мацәаз" иаҵанакуа Переславль-Залесскии актәи аҭыԥ аҿы игылоуп. Асасааирҭақәа рнапхгаҩцәа абарҭ ахырхарҭақәа рахь 22-23% рыла ахәԥсақәа ладырҟәит Ҭырқәтәылаҟа аҳаиртә еимадара анаадырт ашьҭахь.

TVIL.RU астатистика инақәыршәаны, аԥсшьаҩцәа ԥхынгәымзазы анхарҭа ҭыԥқәа ҿарҵоит ҩаха инаркны жәаха-жәымши ҳәа аԥсшьаразы, уи иақәдырӡуеит 1,7 инаркны 5,8 нызқь мааҭ рҟынӡа, ԥсшьарҭас иалырхуа ахыбра зеиԥшроу еиԥш.

Асиа еиқәыршәоуп 2021 шықәса ԥхынгәымзазы аԥсшьаҩцәа иҿарҵо анхарҭа ҭыԥқәа рзы адыррақәа ҳасаб рзуны.

Ԥхынгәымзазы зегь реиҳа хәмариала аԥсшьаразы ахырхарҭақәа жәаба:

Санкт-Петербург

3298 мааҭ

хәаха-хәымш
Шьиолкино 2993 мааҭ жәаха-жәымш
Москва 3022 мааҭ ԥшьаха-ԥшьымш
Сеннои 2702 мааҭ бжьаха-бжьымш
Кисловодск 1692 мааҭ ааха-аамш
Афон ҿыц 1746 мааҭ жәаха-жәымш
Воронеж 1880 мааҭ ԥшьаха-ԥшьымш
Екатеринбург 2054 мааҭ ҩаха-ҩымш
Саратов 1808 мааҭ ԥшьаха-ԥшьымш
Переславль-Залесски - ₽, ҩаха-ҩымш 5812 мааҭ ҩаха-ҩымш
Ажәабжьқәа зегьы
0