Аԥсны АҶА аусзуҩцәа Гагра амшын иагоз аԥсшьаҩы деиқәдырхеит

© Sputnik / Томас ТхайцукМЧС Абхазии
МЧС Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 05.07.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амҽыша ԥхынгәы 4 ахәылбыҽха Аԥсны амшцәгьа ҟалеит, аԥшатлакә асит, ақәаршыҩ леит. Амшынеисра ӷәӷәа иахҟьаны ԥхынгәы 4 рзы амшын аҿы дӡааҟәрылеит Саратовынтәи иааз аԥсшьаҩы.

АҞӘА, ԥхынгәы 5 - Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Аԥсны аҭыгалазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра аусзуҩцәа деиқәдырхеит Гагра амшын иагоз аԥсшьаҩы ҳәа Sputnik адырра анаҭеит аусбарҭа апресс-маҵзура.

АҶА иҟанаҵаз адыррала, ахҭыс ҟалеит ашьыжь асааҭ 8:30 рзеиԥш, аԥҳәызба амшын дҭалеит, аха иҟаз ацәқәырԥа дуқәа ирыхҟьаны лхала аӡы дзалымҵит.

"Ацәқәырԥа ду аҟәарахьы дықәнажьлеит акәымзар, леиқәырхара залшомызт", - рҳәеит аусбарҭаҿы.

Амшынеисра бааԥс иахҟьаны ԥхынгәы 4 рзы иара убас ауаа рыла ишабоз дӡааҟәрылеит 1979 шықәса рзы ииз Саратовынтәи ԥсшьара иааз Павел Домков. Аӡәгьы ицхраара рылымшеит ацәқәырԥақәа ахьдууз иахҟьаны. Иара иԥсыбаҩ макьана ирзымԥшааӡацт.

Ԥхынгәы 4 рзы ахәылбыҽха Аԥсны аԥша ӷәӷәа ҵысит, уи аҩнқәа рхыбқәа рыхнахит, аҵлақәа канажьит, уи иахҟьаны амҩа ду хадақәа рҿы аныҟәара аанкылахеит.

Аԥшатлакә иахҟьаны иҭахаз ҳәа аӡәгьы дыҟам. Уажәазы амҩадуқәа зегьы рыцқьоуп АҶА рымч ала.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

  • Аԥсны иасуаз аԥшатлакә иҟанаҵаз аԥхасҭа: иалкаау
Ажәабжьқәа зегьы
0