Аҟәа ахәҭак ӡрыжәтәда иаанхоит ашәахьа ԥхынгәы 19 рзы

© Sputnik / Акоп Кущян Водопроводный кран
Водопроводный кран  - Sputnik Аҧсны, 1920, 18.07.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҩада Кьалашәыр аӡымҩангага ԥжәеит, уи аиҭашьақәыргыларазы аҳҭнықалақь ахәҭақәак рҟны аамҭала аӡы аанкылатәуп.

АҞӘА, ԥхынгәы 18 - Sputnik. Ашәахьа ԥхынгәы 19 рзы Аҟәа араионқәак ӡрыжәтәда иаанхоит, абри атәы аанацҳауеит аҳҭнықалақь ахадара Facebook аҿтәи адаҟьаҿы.

Аҟәатәи "Аӡыканал" иҟанаҵаз адыррала, Аҩада Кьалашәыр здиаметр 500 миллиметра иҟоу аӡымҩангага ахьԥжәаз иахҟьаны ауадаҩрақәа цәырҵит.

Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа рымҩаԥгаразы аӡрыжәтә аанкылахоит асааҭ 00:00 инаркны 18:00 рҟынӡа Турбаза, Синоп ахәҭак, Ҷанба имҩа, иара убас ақыҭақәа Абжьаҟәеи Ӡыгәҭеи рҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0