Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Аҳәԥҳа Гал амш иазкны

© Foto / предоставила Эльмира Ахуба Эльмира Ахуба
Эльмира Ахуба  - Sputnik Аҧсны, 1920, 19.07.2021
Анапаҵаҩра
Гал ақалақь иахьа 89 шықәса ахыҵит. Уи аԥызҵаз ҳәа аҭоурых аҟны дарбоуп Ҭлабӷан Қьецба. Гал араион аҵара аусбарҭа аметодист Ельмира Аҳәԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит ақалақь аҭоурых, амшныҳәа сынтәа ишазгәарҭо.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Аҳәԥҳа Гал амш иазкны

"1932 шықәса инаркны Гал ақалақь астатус амоуп. Иахьа 89 шықәса ахыҵит. Гал араион Аԥсны ихадоу ахәҭа шьақәнаргылоит - аԥсуа аҳра иатәыз Самырзаҟан. Иара ахьӡ аагоуп аҳ Мырзаҟан Чачба иҟынтә, иара идгьыл акәын иаанагоз. Адгьыл ақәаарыхра, аԥсадгьыл абзиабара аадырԥшуан араҟа иқәынхоз. Иахьазы Гал ақалақь аҟны инхоит 7-нызқь хәыҷык инацны ауааԥсыра. Араион аҟны 30 нызқьҩык инацны инхоит", - лҳәеит Аҳәԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0