Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Габилаиа Очамчыра араион иаиуз аԥхасҭазы: анхацәа ркарпыжәқәа амшын ихын

© Foto / предоставил Артемон Габелая Артемон Габелая
Артемон Габелая - Sputnik Аҧсны, 1920, 29.07.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ Артимон Габилаиа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит араион аҿы аӡхыҵра иахҟьаны ибгаз ацҳақәа реиҭашьақәыргыларазы имҩаԥысуа аусурақәеи анхацәа ироуз аԥхасҭеи ртәы.
Габилаиа Очамчыра араион ианаҭаз аԥхасҭазы: анхацәа ркарпыжәқәа амшын ихын

"Амшцәгьа Џьгьарда, Кәтол, Ҭоумышь аҳабла, Кындыӷ ақыҭақәа рынхаҩцәа аԥхасҭа рнаҭеит. Еиҳарак ауҭраҭыхқәа, акарпыжәҭрақәа, амхқәа агеит. Џьгьарда хәба-фба ҭаацәара рыҩнқәа аӡы ҩналеит. Кындыӷ амҩа аҿықә арбгеит, ихыз ацҳа хәыҷы ҵнаӡәӡәааит. Уа аусурақәа ирылагеит. Иара убас, Џьгьарда Дӷамшь аӡиас ихыу ацҳа ҵнаӡәӡәааит. Хара имгакәа уа аус нап архкоит, избанзар, шьапылагьы машьыналагьы ауаа инеиааиртә иҟам. Ҭоумышь аӡы Кындыӷ амхәурсҭақәа ирылганоуп ишаауа. Аҭра ианҭыҵ, анхацәа ркарпыжәқәа агеит. Ари зегьы џьабаауп, ақыҭаҿы анхацәа уи зыҟарҵо иҭиины ак рнаҭозар ҳәа ауп. Рџьабаа зегьы нҭырҳәцааны рызшәаразы алшара ҳамаӡам, аха иахьынӡаҳалшо џьара цхыраарак рыҭатәуп…", - иҳәеит   Габилаиа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0